2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Incomparable & uncomparable dpweNoncomparable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Incomparable & uncomparable  dpweNoncomparable

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Incomparable = ‘in-KOM-per-uh-buhl’

ออกเสียง uncomparable = (not an English word?)

Common Errors in English Usage Dictionary

Incomparable & Noncomparable

These words are entirely synonymous in one sense,

which is the one meaning “not suitable for comparison.”

However, incomparable has an additional meaning,

which is “eminent beyond comparison; matchless.”

If you are speaking of data sets that cannot be matched they are noncomparable or incomparable.

If you are referring to a scene of natural beauty,

the likes of which you have never seen before

and that you will forever have indelibly etched in your memory then the word is only incomparable.

Dictionary of Problem Words and Expression

Incomparable & uncomparable

Incomparable means

(1) “unequaled” and “matchless” and

(2) “incapable of being compared.”

Uncomparable shares the second of these meaning but not the first.


“Helen of Troy’s beauty was said to have been Incomparable.”

”Bananas and potatoes are uncomparable.”

Incomparable is also a term applied to certain words

that are considered absolute in meaning and that cannot be used in comparative or superlative sense.

Some students of language have turned

Incomparable into a noun and list as Incomparablesuch words as UNIQUE.

If one says “more unique” or “most unique,”

what become of this word that is used to designate the only one of a kind?

If something is perfect, how can it be “more perfect”?

A short list of incomparables would contain these words with absolute meaning:

eternal, equal, final, total, supreme, infinite, absolute, and fatal.

Merriam-Webster Dictionary

Incomparable & Noncomparable

These words are entirely synonymous in one sense, which is the one meaning

“not suitable for comparison.”

However, incomparable has an additional meaning,

which is “eminent beyond comparison; matchless.”

If you are speaking of data sets that cannot be matched they are noncomparable or incomparable.

If you are referring to a scene of natural beauty,

the likes of which you have never seen before

and that you will forever have indelibly etched in your memory then the word is only incomparable.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)