ความรู้-ทักษะ-ทัศนคติ ของ "นักกิจกรรมบำบัดสากล"

World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Minimum standards for the education of occupational therapists revised 2016. Retrieved from https://www.wfot.org/resources/new-minimum-standards-for-the-education-of-occupational-therapists-2016-e-copy 2: Occupational Therapy Educational Programmes.

ความรู้เกี่ยวกับบุคคล

 • บุคคลที่กำลังมีความเป็นอยู่เพื่อทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีความรู้สึก สะท้อนคิด และแปลความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและวางแผนอนาคต
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ และ ประสบการณ์ตามพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็ก และ การพัฒนาความสามารถสูงสุดตลอดทุกช่วงวัยในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต 
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างกับหน้าที่ของร่างกาย และ ความสามารถสูงสุดของมนุษย์ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • ประสบการณ์และการแสดงออกถึงความหมายส่วนบุคคลผ่านกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการท้าทาย โครงสร้างกับหน้าที่ของร่างกาย พัฒนาการแต่ละช่วงวัย การทำให้เกิดปัญหาทางสังคม/วัฒนธรรม หรือความหมายส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสบการณ์การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งควรวิเคราะห์กระบวนการจัดการที่เป็นไปได้ในผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สังคม พฤติกรรม และการเรียนรู้ ตลอดทุกช่วงวัย 

ทักษะเกี่ยวกับบุคคล

 • การประเมินปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • การประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และผลการวิจัย ที่จะนำมาใช้ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับรายบุคคล องค์กร หรือ ชุมชน 

ทัศนคติเกี่ยวกับบุคคล

 • คำนึงถึงคุณค่าแต่ละรายบุคคลที่จะแสดงความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • การปกป้องสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้พิการหรือบุคคลผู้มีไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม ด้วยปัญหาเศรษฐานะทางสังคม
 • ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ครอบครัวและเพื่อน เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง นายจ้าง ครู  ฯลฯ
 • ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการออกแบบอาคาร การเดินทาง ภูมิทัศน์ การยศาสตร์อุปกรณ์เครื่องช่วย การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย และการออกแบบที่เป็นสากล
 • ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสถาบัน/องค์กร เช่น การแบ่งชนชั้น - เหยียดชาติพันธุ์ ความยากจน แยกสีผิว นโยบาย นิเวศวิทยา ฯลฯ

ทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • ประเมินผลกระทบและการส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • การทำงานเป็นทีมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์ และผู้สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ในทางกิจกรรมบำบัด 
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบ ส่งเสริมการทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การเป็นต้นแบบและให้ความรู้ในวิถีการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การทำงานเป็นทีมในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภูมิอากาศและผลกระทบทางลบจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับทัศนคติของผู้คนให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต

ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 • รูปแบบและประเภทของกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างตามวัฒนธรรม พร้อมตอบได้ว่า "ทำไมบุคคลจึงเข้าร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต"
 • การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีการคิดเป็นระบบอย่างไร มีทักษะสำคัญใดที่จำเป็นต่อการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • มีการเปลี่ยนแปลงจังหวะ แบบแผน เวลา สิ่งแวดล้อม การรับรู้สึกถึงประสบการณ์กับความหมาย ผลสำเร็จ ของการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต ในระดับรายบุคคลและกลุ่มคน
 • การนำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมาปรับใช้เป็นสื่อการบำบัด/การพัฒนาความพึงพอใจให้มากขึ้นอย่างไร 

ทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 • การประเมินรายบุคคลและกลุ่มคนในมิติ ความเชื่อ เป้าหมาย ทักษะต่าง ๆ ความสามารถสูงสุด ข้อจำกัด ความพึงพอใจ และผลสำเร็จ ในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต 
 • การวิเคราะห์ การดัดแปร และการปรับระดับ ของกิจกรรมการดำเนินชีวิต ตลอดจนการใช้กิจกรรมการดำเนินชีวิตมาเป็นสื่อบำบัดได้จริง

ทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต

 • คำนึงถึงความแตกต่างรายบุคคลและวัฒนธรรมความเชื่อในกิจกรรมการดำเนินชีวิตและการฝึกปฏิบัติ

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด

 • การคัดกรองที่จำเป็นทางกิจกรรมบำบัด เช่น ความต้องการ ความพร้อม ปัจจัยบุคคล-สิ่งแวดล้อม-กิจกรรมการดำเนินชีวิต ขอบเขตต่อการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 • ความร่วมมือกับผู้รับบริการหนึ่งคนในการแยกแยะความต้องการกับเป้าหมายส่วนบุคคล ต่อการพัฒนาความรู้-ทักษะ-ทัศนคติในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาวะ
 • การลงมือรักษา พร้อม การติดตามประสิทธิผลของการลงมือรักษา มีการปรับสื่อการรักษาและการดัดแปรสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อการคงความสามารถของผู้รับบริการไว้ การส่งต่อ และการเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่บ้านร่วมกับครอบครัว ที่โรงเรียนร่วมกับครู ทีทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน 

ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด

 • การประยุกต์ความรู้นำมาสู่กลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือหลากหลาย ได้แก่ การสื่อสาร การจัดการสังคมวัฒนธรรม การวิเคราะห์ออกแบบเพื่อเรียนรู้สุขภาวะ การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน การวางแผนออกแบบโปรแกรมบริการ การวิจัย การบริหารจัดการระบบสุขภาพ-บริบทที่พักอาศัยกับการดำเนินทาง-สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด

 • คำนึงถึงการลงมือทำกระบวนการทางกิจกรรมบำบัดตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสรุปกระบวนการด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์


นอกจากนี้ยังมีความรู้-ทักษะ-ทัศนคติ เกี่ยวกับสมรรถนะหลากหลาย ได้แก่

 1. ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการดำเนินชีวิต สุขภาพ ความอยู่เย็นเป็นสุข และสิทธิมนุษยชน 
 2. การสร้างสัมพันธภาพเพื่อทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและผู้รับบริการ 
 3. การสร้างสัมพันธภาพเชิงบำบัดกับผู้รับบริการ
 4. การทำงานเป็นทีมกับผู้ร่วมงาน
 5. ระบบสุขภาพและสังคมต่อการให้บริการรูปแบบใหม่
 6. การให้เหตุผลของสหวิชาชีพเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน
 7. กระบวนการวิจัยสืบค้นข้อมูล
 8. การฝึกจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและสากล
 9. การเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
 10. การฝึกสะท้อนคิดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต
 11. การบริหารจัดการตนเอง ผู้อื่น และระบบการบริการ
 12. บริบทของการฝึกฝนความเป็นวิชาชีพกิจกรรมบำบัด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)