๘๔๖. การพัฒนาตนเองในยุคศตวรรษที่ ๒๑


การพัฒนาตนเองในยุคศตวรรษที่ ๒๑

การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑...คือ การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นโลกของการเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง...ฉันโชคดีที่มีชีวิตในการเรียนรู้ด้วยตนเองมาตั้งแต่เริ่มแรก ตอนก่อนที่ได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยการบรรจุด้วยวุฒิระดับอนุปริญญา สำหรับปริญญาตรี ต้องมาศึกษาด้วยตนเองจากการรับราชการไปด้วย และเรียนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสคนทำงานได้มีโอกาสที่ได้เรียนรู้และประหยัดค่าใช้จ่าย...แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเอง สำหรับฉันก็ผ่านมาได้ ด้วยการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการทำงาน ฉันยังคงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ...และพัฒนาตนเองอยู่เสมอในการทำงานด้วยการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นสม่ำเสมอ ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับ และมีอุปนิสัยในการเรียนรู้อยู่เสมอ ๆ...ในการสอบเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร และในระหว่างก่อนเป็นผู้บริหาร ฉันได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อจบการศึกษา ฉันได้สอบโอนเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถสอบเข้ามาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย...แต่ก็ยังไม่วายที่จะศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม เพราะฉันถือคติที่ว่า "การได้รับโอกาสให้เรียนรู้ ศึกษา นั่นคือ หน้าที่ที่ฉันต้องกระทำหากยังต้องทำงานในส่วนราชการ เพราะความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา...และตัวเราเองต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยู่เสมอ จึงจะทำให้ตัวเราเองทันโลก ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง...ยิ่งเปลี่ยนได้เร็วมาก ก่อนคนอื่นเท่าใด เราจะเห็นถึง ความสามารถของตัวเรามากขึ้นเท่านั้น และสามารถเป็นผู้นำคนอื่นให้กระทำตามตัวของเราเองได้ นี่คือ Mind Set ของฉัน ซึ่งมีติดตัวของฉันมาตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ...จวบจนบัดนี้ ฉันก็ยังต้องเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นั้นตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับภาครัฐที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รายวิชาที่เรียนรู้ ฉันเรียนรู้ใน e-Learning ของ ก.พ. ซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารงานบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ รายวิชาที่ฉันได้เก็บหลักสูตรมีดังนี้

๑. หลักสูตร สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย

๒. หลักสูตร การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด

๓. หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

๔. หลักสูตร ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

๕. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖. หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง

๗. หลักสูตร ระบบพิทักษ์คุณธรรม

๘. หลักสูตร จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

๙. หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน

๑๐. หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

๑๑. หลักสูตร การบริหารค่าตอบแทน

๑๒. หลักสูตร การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล

๑๓. หลักสูตร Talent Management & HiPPS

๑๔. หลักสูตร การบริหาร วิชา การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)

๑๕. หลักสูตร Download

๑๖. หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน

๑๗. หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้และการเขียนโครงการ

๑๘. หลักสูตรด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย หลักสูตร ผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน

๑๙. หลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Administration) จาก OPDC ของสำนักงาน ก.พ.ร.

๒๐. หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

๒๑. หลักสูตร การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ

๒๒. หลักสูตร การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๓. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

๒๔. หลักสูตร เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

๒๕. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา การบริการที่เป็นเลิศ

๒๖. หลักสูตรการบริหาร วิชา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๒๗. หลักสูตรการบริหาร วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒๘. หลักสูตรการบริหาร วิชา การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ

๒๙. หลักสูตรการบริหาร วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา

๓๐. หลักสูตรการบริหาร วิชา การให้คำปรึกษา

๓๑. หลักสูตรการบริหาร วิชา การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๒. หลักสูตรการบริหาร วิชา การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)

๓๓. หลักสูตรการบริหาร วิชา การสอนงาน

๓๔. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

๓๕. ด้านการบริหาร หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับราชการไทย และการเป็นข้าราชการ

๓๖. ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตร คุณธรรมสำหรับข้าราชการ

๓๗. ด้านการพัฒนากระบวนทัศฯ์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตร มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

๓๘. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ

๓๙. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ และแผนพัฒนารายบุคคล

๔๐. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา คุณธรรมสำหรับข้าราชการ

๔๑. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ

๔๒. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

๔๓. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

๔๔. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ ๑ หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ

๔๕. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ ๒ การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ

๔๖. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ ๓ หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง

๔๗. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ ๔ หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี

๔๘. หลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย วิชา การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)

๔๙. ด้านการบริหาร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์

๕๐. ด้านการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร การประเมินค่างาน

๕๑. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา คุณภาพชีวิตในการทำงาน

๕๒. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา วินัยข้าราชการพลเรือน

๕๓. หลักสูตรการบริหาร วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

๕๔. หลักสูตรการบริหาร วิชา การสอนงาน

๕๕. หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

๕๖. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

๕๗. ด้านเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

๕๘. หลักสูตรการบริหาร วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

๕๙. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง

๖๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน

๖๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิชา การทำข้อตกลง

๖๒. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ระบบราชการไทย

๖๓. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

๖๔. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๖๕. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา สิทธิมนุษยชน

๖๖. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๖๗. หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

๖๘. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การเจรจาต่อรอง

๖๙. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ วิชา การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน

๗๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

๗๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๗๒. หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทักษะทางการคิด วิชา การพัฒนาการคิด

๗๓. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๗๔. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

๗๕. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

๗๖. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ระบบพิทักษณ์คุณธรรม

๗๗. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา องค์การแห่งการเรียนรู้

๗๘. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา วินัยข้าราชการพลเรือน

๗๙. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (๋Job Description ) 

๘๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน

๘๒. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา การเป็นข้าราชการ

๘๓. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ

๘๔. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

๘๕. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การให้คำปรึกษา

๘๖. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การบริการที่ดี วิชา ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

๘๗. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

๘๘. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

๘๙. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ

๙๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน

๙๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

๙๒. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๙๓. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินตามแผน

๙๔. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

๙๕. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

๙๖. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา เทคนิคการนำเสนอ

๙๗. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)

๙๘. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ

๙๙. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย

๑๐๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชา บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ

๑๐๒. หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ วิชา การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๑๐๓. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

๑๐๔. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา HR Scorecard

๑๐๕.หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหารค่าตอบแทน

๑๐๖. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐๗. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐๘. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

๑๐๙. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR

๑๑๐. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ

๑๑๑. หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

บางรายวิชาได้เรียนแต่ยังไม่สามารถปริ้นใบประกาศนียบัตรในการได้เรียนจบออกมาได้ ทั้งหมดจะประมาณ ๑๓๐ วิชา นี่คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความรู้และนำความรู้นั้นมา ปรับ ประยุกต์และบูรณาการในการทำงานได้ และถูกจริตกับตัวของฉันมาก ๆ เพราะได้เกิดจากการเรียนรู้และประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ซึ่งเรียนรู้ได้บนโลกออนไลน์ ขอขอบคุณ สำนักงาน ก.พ. ที่ได้พัฒนาคนภาครัฐเพื่อนำมาใช้ในการทำงานให้กับส่วนราชการให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และโลกค่ะ

*********************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเลขบันทึก: 681210เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2020 15:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2021 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี