ตามที่ได้เล่าถึง โครงการจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาโดย ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   และ การบรรยายเรื่อง  การวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของอาจารย์ ที่ผมถือว่าเป็น Best Practice ที่น่าใช้เป็นแบบอย่าง ไปแล้ว และบอกว่าจะนำเรื่องอื่น ๆ มาเล่าต่อ  เผลอเดี๋ยวเดียวก็ผ่านมาเกือบ 2 เดือน วันนี้เลยขอสรุปเรื่องต่อดังนี้ครับ

  • รายการในภาคบ่ายของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  เป็นการบรรยาย และ ฝึกปฏิบัติเรื่อง ออกข้อสอบแบบปรนัยโดยย  รศ. นิโลบล  นิ่มกิ่งรัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันรุ่งขึ้น เป็นการบรรยายเรื่อง การหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัยโดย  รศ. นิโลบล   วิทยากรท่านเดิมที่เคยมาช่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วหลายครั้ง ท่านที่เคยได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวกับการออกข้อสอบ การหาคุณภาพข้อสอบ จากท่าน รศ.นิโลบล คงทราบดีว่าท่านมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ท่านแนะนำหลักการและแนวทางโดยรวม แล้วก็ให้จัดกลุ่มตาม สาขาวิชาที่สอน (ดังภาพ)  เพื่อให้ คุณกิจ แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยช่วยกันออกข้อสอบ แล้วนำมาเสนอ ให้ผู้ร่วมประชุมและตัววิทยากรเอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้น    

  • ในตอนท้ายของการประชุมสัมมนา เป็นการนำเสนอการตรวจข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบ โดย คุณเจริญใจ  กุลดิลก  แล้วต่อด้วยการเปิด เวทีเสวนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ซักถามก่อนปิดการประชุม  ซึ่งบรรยากาศของการเสวนายังเป็นไปในรูปแบบเดิม ๆ เป็นส่วนใหญ่ คือเน้นการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป  หวังว่าการประชุมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป คงจะมีการเปลี่ยนแนวคิดมามองในเชิงบวกมากขึ้น แทนการมองแต่ด้านปัญหาที่ต้องการจะให้ฝ่ายบริการแก้ไขให้

<div style="text-align: center"></div>