๘๓๖. แนวคิดของการทำงานในยุคใหม่ โดย Agile


แนวคิดของการทำงานในยุคใหม่ โดย Agile

วันนี้ได้ไปอ่านคำว่า Agile People และเห็นถึงการพัฒนาของโลกที่มีการปรับเปลี่ยนไปมาก กับโลกเทคโนโลยี และอาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ในการทำงานและองค์กรต่าง ๆได้อย่างมากมาย โดยเห็นได้กับเรื่อง ความรวดเร็ว ความว่องไวกว่าของคู่แข่ง หากองค์กรใด ๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ความคิดได้อย่างรวดเร็วกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งทั้งหลายย่อมมาจาก HR ที่มีอยู่ในองค์กรนั้น ๆ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นำ Competency + Skill ที่แต่ละคนมีอยู่ร่วมกันสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้...สิ่งสำคัญ นั่นคือ การมีโอกาส ควรรักษาโอกาสนั้น ๆ ไว้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

ในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลในยุคนี้ องค์กรที่จะอยู่รอดได้ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความเร็ว ไวกว่าเข้ามามีบทบาทอีกด้วย ดังนั้นหลาย ๆ องค์กร จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน โดยหลายแห่งเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน

Agile แปลว่า การกระฉับกระเฉง ว่องไว คล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว

Agile คืออะไร

Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลผลิตให้ได้เกิดผลเร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่าง ๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาผลผลิตได้รวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเอง

ทาง Motive Talent และ JobThai ได้จัดงาน Human Reset Series Episode 2: Becoming Agile Organization และสรุปเนื้อหามาให้เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการทำงานแบบ Agile มากขึ้น

1.Agile ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกองค์กร

Agile เป็นแนวคิดในการทำงานที่กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับกล้าจะทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ แม้จะยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่ต้องกล้าเสี่ยงที่จะลองและเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแนวคิดการทำงานแบบ Agile นั้นอาจจะฟังดูดี และกระตุ้นให้คนทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาได้ แต่หาก HR จะลองนำไปประยุกต์ใช้นั้น เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาบริบทรอบข้างประกอบด้วย เพราะ Agile ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร และไม่ได้เหมาะกับทุก Project เสมอไป

2. เริ่มจากเล็กๆ ทดลองให้แน่ใจก่อน ค่อยขยายผล

แนวคิดแบบ Agile ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว หากองค์กรพิจารณาแล้วอยากจะทดลองนำแนวคิดแบบ Agile ไปใช้กับงาน HR ควรทดลองกับทีมหรือ Project เล็ก ๆ ก่อน ช่วยกันปรับความคิดของทีมงานให้สอดคล้องกับ Agile ซึ่งการทำงานครั้งแรกย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการทำงานที่ทีมไม่คุ้นเคย ดังนั้นต้องพยายามพูดคุยกันในทีมบ่อย ๆ เพื่อหาปัญหาให้เจอ และแก้ไขปรับปรุงเรื่อย ๆ ถ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ค่อยขยายผลทดลองกับทีมหรือ Project ที่ใหญ่ขึ้นต่อไป แต่ถ้าหากไม่มีการทดลองใช้แล้วประกาศเป็นนโยบายให้ทุกทีมในองค์กรทำเลย อาจจะทำให้เกิดการต่อต้านและไม่เปิดรับแนวคิดในการทำงานรูปแบบนี้

3. สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile

หัวใจสำคัญของแนวคิดการทำงานแบบ Agile คือ คน การสื่อสารระหว่างกัน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่ง HR จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหรือในทีมให้เอื้อต่อการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ

– ให้การเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของกันและกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒิ และทักษะความสามารถต่าง ๆ ความหลากหลายของคนในทีมนี้จะสามารถทำให้เราทำงานที่มีคุณค่าตอบโจทย์คนในวงกว้างได้

– เชื่อมั่นว่าแต่ละคนจะทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีแรงจูงใจที่อยากจะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ

– กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในทีม เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าเราจะทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงอะไร จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว

– ไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น ถ้ามีเรื่องที่ชอบ พอใจ หรืออยากจะชื่นชมทีมก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นการช่วยให้ทีมมีกำลังใจในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมจะเปิดใจที่จะนำเสนอความคิดเห็น หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

– กระตุ้นให้คนในทีมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อได้รับความคิดเห็นไม่ว่าจะจากทีม หรือพนักงานคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบกลับมาปรับปรุง แก้ไขทันที เปิดใจให้กว้าง พร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและทีมเสมอ นอกจากนี้ต้องไม่รอแค่ความคิดเห็นจากคนภายนอกเท่านั้น แต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วย

แม้แนวคิดการทำงานแบบ Agile จะเป็นอีกทางเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องทำงานให้สอดรับกับการโลกที่เปลี่ยนแปลง ทว่าแนวคิดดังกล่าว ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในทุกบริบท แต่สิ่งที่ทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้คือ ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นไม่ว่าทีมหรือองค์กรจะใช้วิธีการทำงานในรูปแบบไหน คนทำงานก็พร้อมที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อยู่เสมอ และองค์กรก็จะสามารถเดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/agile-working/

สรุป : ในความคิดของผู้เขียนในฐานะทำงานด้าน HR มาเกือบ ๓๐ ปี...เมื่อได้อ่านข้อความข้างต้น นั่นคือ การที่มนุษย์ HR และคนทำงานในองค์กรจะมีความคิดทั้งในกรอบและนอกกรอบ ร่วมคิด วางแผน ร่วมทำให้เกิดผลผลิตในองค์กรให้มากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของในโลกยุคดิจิทัล และสร้างเป็นวัฒนธรรมยุคใหม่ที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile คือ การติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจกัน โดยมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับโลกดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรแบบนี้เป็นการทำให้แนวคิดการทำงานแบ Agile มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของกันและกัน ไม่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒ และความสามารถที่หลากหลายของแต่ละคนในองค์กร เนื่องจากคนในองค์กรมีความสามารถที่หลากหลายมากมายต่างกันด้วยความสามารถ และความต่างทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาขึ้นได้...และแต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอที่จะทำงานให้สำเร็จ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองให้เกิดความเก่งขึ้นอยู่เสมอ...ทุกคนต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของกันและกัน เกิดความร่วมมือแก้ไขปรับปรุงงาน ร่วมมือแก้ไขงานกันได้อย่างรวดร็ว...โดยเฉพาะทีมจะต้องเปิดใจนำความคิดเห็นต่าง หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานได้อย่างง่ายขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ต่อการทำงานในโลกยุคดิจิทัล...นี่คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานของโลกยุคดิจิทัล ถือว่าเป็นการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ HR ในยุคใหม่ ซึ่งเกิดจากที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของการทำงานมากขึ้น

ในสมัยก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนั้น...ในการทำงานก็จะมีอยู่บ้างแล้ว เพียงแต่แนวคิดแบบนี้จะเกิดขึ้นช้าเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเร่ง หรือกระตุ้นในความเร็วให้เกิดขึ้น...แต่เมื่อมาปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของการทำงานเร็วขึ้น จึงทำให้เห็นถึงแนวคิดในการทำงานใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น กับคำว่า "Agile People" ซึ่งต้องตั้งเป้าหมาย หรือสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน...ปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น...สร้าง Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่เหมาะสม...ปรับ Mindset ของผู้คนที่จะต้องทำงานด้วยกัน ตลอดจนการทำงานที่ข้ามหน้าที่ก็สามารถทำได้...สุดท้ายจะเห็นถึงการสร้างแนวคิดใหม่ในการทำงานในโลกยุคติจิทัล เป็นการมองผลผลิตในภาพรวมขององค์กรมากกว่ามองผลผลิตเพียงเพื่องานในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย...สิ่งที่สำคัญ คือ การนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้ ให้เกิดขึ้นในองค์กรมากกว่าสิ่งอื่นใด

*****************************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเลขบันทึก: 679578เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2020 10:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2021 12:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี