เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 คน เข้าพบ ดร..ไพฑูรย์ ศรีฟ้า เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสอนในประเด็น
1. เทคโนโลยีการสอน กับเทคนิคการสอนแตกต่างกันอย่างไร
2. แก่นแท้ของเทคโนโลยีการสอน ในมุมมองของท่านคืออะไร
3. เทคนิคการสอนแบบใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
4. โรงเรียนที่ขาดแคลนครู จะเลือกใช้เทคโนโลยีใดจึงจะเหมาะสม
5. แนวโน้มการสอนในอนาคตจะออกมารูปแบบใด
คำถามเกี่ยวกับ Child Center
1. การแก้ปัญหาเด็กเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน ควรใช้เทคโนโลยีการสอนแบบใด
2. Child Center จะใช้ได้ดีกับผู้เรียนวัยใด
3. พฤติกรรมการลงโทษแบบใดที่ควรนำมาใช้ และแบบใดที่ไม่ควรนำมาใช้
4. การเรียนรู้แบบ Child Center มีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร
5. การสอนแบบ Child Center จะทำให้ครูผู้สอนเหนื่อยเพิ่มขึ้น หรือน้อยลง
ชมภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์
Download Video No.1
Download Video No.2
Download Video No.3Download Sound No.1 (คลิก Mouse ปุ่มขวา เลือก Save Target As..)
Download Sound No.2 (คลิก Mouse ปุ่มขวา เลือก Save Target As..)
Download Sound No.3 (คลิก Mouse ปุ่มขวา เลือก Save Target As..)