การประชุมวิชาการ CWIE เพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงาน

วันนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ ภาคีความรวมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน "ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ " ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อร่วมแสดงพลังและลงบันทึกเจตจำนงในการร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและภาคผู้ประกอบการและการต่อยอดสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ และการสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับอนาคต

และคาดหวังว่า จากนี้ จะเกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและจริงจังจากภาคเอกชน ในการร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพ ร่วมพัฒนาชาติ เพิ่มขัดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติไปด้วยกัน ไทยแลนด์ สู้ ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)