การประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์

การประชุม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ ๖  “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา”  ที่เล่าในบันทึกที่แล้ว เริ่มด้วย Keynote speech เรื่อง  Creative Accreditation for Better Quality Education   บรรยายโดย Professor David Gordon, President, World Federation for Medical Education(WFME)    เปิดกะโหลกผมมาก

ข้อเรียนรู้เชิงระบบคือ ระบบประกันคุณภาพที่ดีต้องเป็นระบบเรียนรู้ และยกระดับต่อเนื่อง     เกณฑ์คุณภาพเป็นเกณฑ์ที่ไม่คงที่    ต้องพัฒนาต่อเนื่อง     และต้องไม่เน้น “มาตรฐานเดียว” (one size fits all)     ต้องเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติได้กำหนดมาตรฐานส่วนที่เหมาะสมต่อบริบทของตนด้วย              

กระบวนการประกันคุณภาพ เป็นกระบวนการ หรือวงจรการเรียนรู้และพัฒนา ระหว่างหน่วยประกันคุณภาพกับหน่วยปฏิบัติ     โดยมีหลักการ และเกณฑ์มาตรฐานกลางเป็นหลักยึดอย่างยืดหยุ่น    ไม่ใช่ยึดแบบยึดมั่นถือมั่น

ดู Ppt ประกอบการบรรยายของท่านได้ที่ ()    ฟังเสียงการบรรยายได้ที่ part 1, part 2    

วิจารณ์ พานิช

๒๖ พ.ย. ๖๒


David gordon from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)