เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.ส่วนประกอบทางคุณภาพของผักและผลไม้สด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.00 – 12.30 น.รสชาติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.ลักษณะเนื้อ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 17.00 น.คุณค่าทางอาหาร (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

17.00-19.00 น. สี (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

08.30-10.30 น.ขนาด รูปร่าง และรูปทรง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30-12.30 น.สารพิษ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.มาตรฐานของผักและผลไม้สด (ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย)

15.00-17.00 น. ระบบประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.ชัยณงค์ รัตนกรีฑากุล)

17.00-18.00 น.สรุป/ตอบข้อซักถาม

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-252181-2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง E-mail [email protected] หรือทางโทรสาร 034-351 889 ต่อ 105 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)