โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการองุ่น รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการองุ่น รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่) ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-50 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,700 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) ไม่รวมค่าที่พัก

ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 034-351889 และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 ต่อ 105 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง)

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. บทนำ (Introduction to Viticulture),สภาพภูมิอากาศต่อการผลิตองุ่น (Climates and Viticulture)
10.45 - 12.15 น. โครงสร้างของต้นองุ่น (Grapevine structure)
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กลุ่มพันธุ์องุ่นกับพืชในวงศ์องุ่น (Grape Cultivars and relatives)
15.15 – 17.15 น. ต้นตอองุ่น (Grapevine Rootstocks)
17.30 – 18.30 น. ไวน์องุ่น (Grape Wines)
18.30 – 19.30 น. การทดสอบไวน์ (Wine Tasting)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
08.00 – 10.00 น. ระบบโครงสร้างของต้นองุ่น (Training Systems)
10.15 – 12.15 น. การจัดการทรงพุ่มองุ่น (Grapevine canopy Management)
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การติดผล การเติบโตและพัฒนาการของผลองุ่น (Fruit set, Fruit Growth and Development)
15.15 – 16.15 น. ธาตุอาหารขององุ่น (Grapevine Nutrition)
16.15 – 17.15 น. ศัตรูพืชองุ่นและการจัดการ (Grapevine Pests and Management)
17.15 – 18.30 น. ตอบข้อซักถามและสรุป

บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน
***หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการบรรยายในห้องฝึกอบรมเท่านั้น ไม่มีการดูงานนอกสถานที่***

http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)