ที่ดิน นส.3 สปก. สค.1 ทำไม ต้องเสียภาษีที่ดิน?

ที่ดิน นส.3 สปก. สค.1 ทำไม ต้องเสียภาษีที่ดิน?

รวมเรื่องเอกสารที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

#เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน

1. โฉนดที่ดิน จำนวน 6 แบบ

1.1) น.ส.4

1.2) น.ส.4 ก.

1.3) น.ส.4 ข.

1.4) น.ส.4 ค.

1.5) น.ส.4 ง.

1.6) น.ส.4 จ.

2. โฉนดแผนที่

3. โฉนดตราจอง

4. ตราจองที่ตราไว้ว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

#เอกสารแสดงสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน

1. หนังสือรับรองการทำประโยชน์จำนวน 4 แบบ

1.1) น.ส.3

1.2) น.ส.3 ก.

1.3) น.ส.3 ข.

1.4) แบบหมายเลข 3

2. ใบจอง จำนวน 2 แบบ

2.1) น.ส.2

2.2) น.ส.2 ก.

3. ใบไต่สวน (น.ส.5) หรือใบนำ

4. ใบเหยียบย่ำ ตราจอง

5. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

6. บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.2)

7. ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค.3)

#บัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน 2

#หนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

1. กรมที่ดิน

1.1 หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)

2. กรมธนารักษ์

2.1 หนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการเกษตร (ส.2/27)

3. กรมป่าไม้

3.1 หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1) (สทก.1)

3.2 หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1 ข)

3.3 หนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ มี 2 แบบ (สทก.1 ก และ สทก.2 ก)

3.4 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23)

3.5 หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31)

3.6 ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์จะขอแผ้วถางป่า เพื่อดำเนินกิจการตามที่ขออนุญาต

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

4.2 หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

4.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเอง

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์

5.1 หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)

5.2 หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)

6. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6.1 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีแบบพิมพ์จำนวน 4 แบบ

(ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01 ก, ส.ป.ก.4-01 ข และ ส.ป.ก.4-01 ค)

6.2 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-14 ก)

6.3 สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-18 ข)

6.4 หนังสือรับมอบที่ดิน จำนวน 2 แบบ (ส.ป.ก.4-28 ก และ ส.ป.ก.4-28 ข)

6.5 หนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ(ส.ป.ก.5-01)

6.6 หนังสือรับรองผู้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.5-02)

6.7 หนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.5-03)

: เพจปรึกษาปัญหาที่ดิน สปก 4-01 , ภบท 5, สทก และอื่นๆ

28 ตุลาคม 2562 , 22.45


NB :

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 231 ง วันที่ 16 กันยายน 2562 หน้า 5-9, https://www.reic.or.th/Upload/20_20257_1570159477_77369.PDF

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phachern Law Adiministrationความเห็น (0)