หลังจากประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อตัดสินว่าบล็อกใดควรจะได้รับรางวัลเดือนนี้ คณะกรรมการก็เห็นพ้องกันว่า practicallykm.gotoknow.org ของ นพ. พิเชฐ บัญญัติ เหมาะสมที่จะได้รับรางวัล เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณา 7 ข้อ คือ

1. มีการบันทึกอย่างน้อย 25 ครั้ง

2. มี keyword ของบล็อก (ไม่ใช่เมฆความรู้)

3. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น (ความรู้ใหม่ที่ผู้บันทึกได้จากการทำงาน ไม่ใช่จากการฟังบรรยายหรือเข้าร่วมประชุม)

4. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเองหรือกลุ่ม

5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด

6. ความสวยงามของบล็อก

7. จำนวนข้อคิดเห็น (พิจารณาเฉพาะบันทึกที่มีการนำการจัดการความรู้ไปใช้)

สำหรับของรางวัล คณะกรรมการจะจัดส่งให้เร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็หวังว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะรักษาระดับคุณภาพเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การใส่รูปประกอบการเล่าเรื่อง โดยศึกษาวิธีการใส่รูปได้จาก http://gotoknow.org/archive/2005/09/17/01/59/37/e4011

สำหรับบล็อกอื่นๆ นั้น ขอให้มุ่งมั่นต่อไป โดยเฉพาะการใส่ keyword ของบล็อกเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ท่านสามารถกำหนด keyword ขึ้นใหม่ได้เอง ไม่จำกัดจำนวน โดยศึกษาวิธีการได้จาก http://gotoknow.org/archive/2005/06/01/18/20/35/e33

แล้วพบกันเดือนหน้านะคะ

คณะกรรมการ

ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน ที่ปรึกษา

คุณสุนทรี ไพรศานติ ประธานกรรมการ

คุณสุปราณี จริยะพร กรรมการ

คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด กรรมการและเลขานุการ