รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มิติการเรียนการสอน


รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มิติในการจัดการเรียนการสอน

            การจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต การจัดการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญ ครู ผู้สอน เป็นผู้จัดกระบวนการ โดยมีสื่อและมวลประสบการณ์ เป็นเครื่องมือ นั้น ควรยึดหลัก ดังนี้

1) การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีหลักการศาสนาที่ถูกต้อง  เรียนรู้ศาสนาเปรียบเทียบ และมีทักษะการอยู่ร่วมกันที่มุ่งเน้นความเป็นคนดี มีคุณภาพและมีอาชีพที่สุจริต สร้างรายได้ดีในอนาคต อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

2)เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยอย่างเข้าใจ และมีการสอนให้ยึดหลักการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเข้าใจ มีการสอนให้ยึด หลักกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบ อย่างเคร่งครัด และการอยู่ร่วมกันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3)เรียนรู้และปฎิบัติในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมขั้นพื้นฐาน มีระเบียบวินัย มีการปฏิบัติจริงทั้งในด้านความซื่อสัตย์ ความกตัญญู การรักครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเสียสละ จิตอาสา อย่างเป็นรูปธรรม

4)สื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างกุลบุตรกุลธิดาเป็นคนดี มีคุณธรรมและเน้นการฝึกปฏิบัติ

5)การออกแบบสร้างสรรค์ (creative )เพื่อสร้างมูลค่าอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ให้มีการพัฒนาอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้น โดยเป็นอาชีพที่สุจริต สร้างความสงบสุขให้ประเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนเดิมของครอบครัวที่มีอยู่แล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6)ครู ผู้สอนและนักเรียน มีความสุขที่จะเรียนรู้ และสอน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของของรัฐ 

7.กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดหรือเป็นโทษต่อสุขภาพ 

8)กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความกินดีอยู่ดีของสังคม

9)เท่าทันสื่อออนไลน์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มีปัญญาจะเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

10)สอนทักษะชีวิต เรียนรู้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และการปรับตัว แก้ไข ต่อสู้และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น สร้างชีวิตที่อยู่รอด ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ที่เป็นรูปธรรม และอยู่ในจิตใจที่มีความตระหนักเป็นที่ตั้ง

11)เรียนรู้ภาษาไทย และใช้ภาษาไทยในการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ใช้ภาษาไทยในการสอบเข้าศึกษาต่อและการสอบเข้าทำงาน และถือว่าภาษาเป็นสิ่งที่เป็นทักษะที่จำเป็น  การเรียนรู้หรือใช้ภาษาถิ่น ภาษาแม่ ภาษากาย และ ภาษาต่างประเทศ ได้ดี จะเป็นทักษะที่ใช้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆได้ดีด้วย

       การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการเป็นต้นแบบที่ดี มุ่งเน้นให้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นทักษะชีวิต สร้างรายได้ที่ดีในอนาคต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ กีฬา ตนตรี ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มุ่งเน้นจิตอาสาที่เป็นรูปธรรม ฝังอยู่ในจิตใจที่ตระหนักรู้ ที่แสดงออกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบันทึก: 670832เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2019 00:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ตุลาคม 2019 06:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี