การจัดการความรู้และวิจัยในงานประจำ [7] คุณอำนวย R2R ผู้สร้างสุขในวิจัย

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“มีความสุขเมื่องานเสร็จ”

ดูหน้าก็รู้ว่าตั้งใจทำงาน

ผมเผ้ายุ่งเหยิง ดีใจเสร็จงานสำคัญ

และเดี๋ยวเหลือสะสางเล็กๆ น้อยๆ

จะได้เริ่มงานใหม่เสียที

สกัดบางส่วนจากงานวิจัยเรื่อง

บทบาทของคุณอำนวย R2R ต่อความสำเร็จในการทำ R2R ของนักพัฒนางานประจำด้วยวิจัย

[R2R facilitator role to success in R2R of Job developers with research]

กระบวนการของการทำหน้าที่ของคุณอำนวย R2R หรือ R2R Facilitator คือ การสะท้อนคิดสำหรับการคิดใคร่ครวญ (Reflection) มีความสำคัญต่อการเปิดประเด็นความรู้สึกนึกคิดให้แก่นักพัฒนางาน เพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนางานมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) และคิดใคร่ครวญ (Reflective Thinking) ในการทำความเข้าใจหรืออธิบายสิ่งที่กำลังศึกษา เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้และอยากลงมือศึกษาด้วยตนเอง

กระบวนการ “เปิดประเด็นความรู้สึกนึกคิด” ควรมีวิธีการที่นุ่มนวล ตั้งคำถามที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในทางบวก(Positive Effective) เพื่อให้นักพัฒนางานมีเจตคติที่ดีและมีกำลังใจในการเรียนรู้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ระหว่างคุณอำนวยและนักพัฒนางาน ดังนั้น คุณอำนวยจึงควรทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการสะท้อนคิด เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้นักพัฒนางานสามารถที่จะทำความเข้าใจโลกของความจริงซึ่งมีความหลากหลายตามธรรมชาติด้วยตนเอง

คุณอำนวย R2R ต้องระวังเรื่องการทำตัวเป็นผู้รู้ หากสามารถเปลี่ยนตัวเองจากผู้รู้แปรเปลี่ยนไปเป็นกัลยาณมิตร จะช่วยทำให้บรรยากาศนั้นเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ อันเป็นเรียนรู้ที่ผลักดันออกมาจากภายใน ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้จากการถูกป้อนข้อมูล หรือ information เข้าไป โดยส่วนมากเรามักจะเห็นคุณอำนวย R2R ทำตัวเป็นผู้รู้ มากกว่าการเป็นผู้อำนวยสนับสนุน สอดคล้องการแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการตรวจสอบระดับการเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องความคิดผ่านการทำสะท้อนคิด(Reflection) และการทำสุนทรียสนทนา(Dialogue) ร่วมการฟังอย่างลึกซึ้ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

บางทีก็หลงเป็นผู้รู้เหมือนกันเพราะอยากให้งานเดินเร็วค่ะ