การจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย

จิตรา ชุปวา
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน
- การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด ในปี 2546,2547,2548 โดยให้หน่วยงานตั้งแต่คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน และมีการประชุมวิชาการเพื่อจัดวางระบบให้มีประสิทธิภาพ 5 ครั้ง ในปี 2546, 2547, 2548 ได้นำเอามาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมากำหนดเป็นแนว ทางในการปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อให้หน่วยงานประเมินตนเอง และมีกลไกการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะป้องกันและสามารถที่จะตรวจพบความ ไม่ถูกต้อง ความไม่พึงประสงค์ และจัดทำรายงานส่งเป็นระยะๆตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยให้รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามข้อ 5 ทุก 2เดือน (6 ครั้ง/ปี) คิดเป็นร้อยละ 100 และข้อ 6 ทุก 6 เดือน (2 ครั้ง/ปี) คิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 , คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง โดยสามารถควบคุมการดำเนินงานและความเสี่ยงได้ครบ 6 ประเภทดังนี้ การส่งรายงานการดำเนินงาน, การส่งรายงานการบริหาร, การส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด , การส่งรายงานระบบงานสารสนเทศ, การส่งรายงานพิเศษ สามารถดำเนินงานทำให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเครือข่ายดำเนินการ ควบคุมภายในและควบคุมความเสี่ยงของตนเองได้ โดยมีการตรวจสอบภายในอย่างอิสระจากสำนักงานตรวจสอบภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และหน่วยตรวจสอบภายนอกทั้งจากภาครัฐและประชาชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ระบบควบคุมภายใน

หมายเลขบันทึก: 66953, เขียน: 13 Dec 2006 @ 14:39 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 08:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)