มอบไก่ไข่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562

มอบไก่ไข่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562วันนี้(8 สิงหาคม 2562)นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2562 ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการจาก 9 ตำบล 120 หมู่บ้านของอำเภอหนองพอก โดย “เกษตรทฤษฎีใหม่” คือระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่สำหรับใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่เหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างผลผลิตที่หลากหลาย สำหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอกนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานฯ ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562 อำเภอหนองพอก 157 ราย กรมประมง มอบปลากินพืชรายละ 2,000 ตัว วันนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ไก่ไข่ 5 ตัว เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 157 คน รวม 785 ตัว อำเภอหนองพอก น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัว และชุมชนโดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้การบริหารจัดการของ กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต มีปลาน้ำจืดชนิด กินพืชเป็นอาหาร ไก่พันธุ์ไข่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ให้เกษตรกร _**_วัชรินทร์ เขจรวงศ์/เกษตรอำเภอหนองพอก/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)