วัชรินทร์ เขจรวงศ์
นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ วัชร์ เขจรวงศ์

ความเห็นล่าสุด


เรียน ท่านที่เคารพ ผมเป็นนักเขียน วัชพืช ไมยราบยักษ์ ไม่ได้ขาย ขอให้หาเองนะครับ ตามห้วยหนองคลองบึง มีจำนวนมากๆครับ ท่านนักวิยที่เคารพ


แป้งข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์จากชาวนาเบเกอรี่อาหารว่างทรงคุณค่าสู่รัฐสภา

นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดย ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิ โดยมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพ ใน 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice : GAP รวมถึงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (Organic) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีการขับเคลื่อนหน่วยงานภาคี ทำให้การผลิตข้าวหอมมะลิได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งโรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่บ้านเล้า ม.3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สถาบันเกษตรกรดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่องมากกว่า180 กลุ่ม

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก นำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ จัด ROAD SHOW ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ให้คณะรัฐมนตรี เดิน ดม ชม ชิม อร่อยหอมกลุ่น ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น โดนัท เค้ก คุกกี้ บราวนี่ จากข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบว่า จากแป้งสาลี กับข้าวหอมมะลิ ชาวนาไทย แต่แป้งสาลีต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียเงินตราในการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี สารกลูเตน (Gluten) จากแป้งข้าวสาลีที่บางคนเกิดอาการแพ้ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำแป้งข้าวหอมมะลิของเกษตรกรทดแทนแป้งสาลี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จากผลงานวิจัยของรศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และรศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าแป้งข้าวหอมมะลิ มีความหอมนุ่มตามคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิ ทำให้สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เค้ก โดนัท ขนมปัง และขนมอื่นๆจำนวนมาก

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า การใช้แป้งข้าวหอมมะลิ ต้องสั่งซื้อจากจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ บริษัทปทุมไรซ์มิลฯ จังหวัดปทุมธานี ต้นทุนสูงขึ้นและไม่สะดวกในการสั่งซื้อ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ผลักดันให้มีการตั้งโรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิในชุมชน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตบ้านเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ปัจจุบันทำการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเดือนละประมาณ 2 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 70,000บาทต่อเดือน ปัจจุบันเป็นโรงผลิตแป้งข้าวหอมมะลิแห่งเดียวในประเทศที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน

และได้รับการพัฒนาจนได้รับมาตรฐาน GMP

ผังการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวขาวดอกมะลิ105 บ้านเล้า

ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิในผลิตภัณฑ์เค้ก โดนัท และขนมไทย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดที่กลุ่มชุมชนทำการผลิต โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(เคหกิจเกษตร)ได้มีการคิดค้นสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่และผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่กลุ่มชุมชนทำการผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิที่ส่งเสริม มีจำนวน 21 ชนิด ได้แก่ เค้กเนย บราวนี่ เค้กกล้วยหอม

ชิฟฟ่อนเค้ก ขนมโดนัท ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก ขนมสาลี่ โรตีกรอบ คุ๊กกี้สอดไส้ คุกกี้เนย ขนมปัง-หวาน ขนมปุยฝ้าย ครองแครงกรอบ ขนมปังโรลมะพร้าว ขนมปังอบกรอบ ขนมผิง ข้าวตังข้าวหอมมะลิขนมน้ำดอกไม้ ขนมไข่และมัสฟิ่น สามารถสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเฉลี่ยเดือนละ 7,824 บาท

แนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิในจังหวัดร้อยเอ็ด

1.พัฒนาและปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

3.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิให้เป็นที่รู้จัก

4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการผลิต

5.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

6.ส่งเสริมการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิใช้เองในบางผลิตภัณฑ์

ค่าคุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณภาพทางโภชนาการต่อแป้งข้าวหอมมะลิ 100 กรัม

ปริมาณ

ความชื้น

9.20 กรัม

โปรตีน

6.10 กรัม

ไขมัน

6.10 กรัม

คาร์โบไฮเดรต

83.30 กรัม

เส้นใย

1.72 กรัม

เถ้า

0.32 กรัม

Calcium

10.05 มิลลิกรัม

Phosphorus

37.35 มิลลิกรัม

Iron

< 0.650 มิลลิกรัม

วิตามิน B1 (Thiamin)

0.04 มิลลิกรัม

วิตามิน B3 (Niacin)

1.56 มิลลิกรัม

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน โทร.085-7567108

มิได้แวะมาทักทายนานแสนนานครับ ..เป็นจั่งใด๋ซำบายดีบ่อจ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี