เกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานที่อำเภอหนองพอกร้อยเอ็ด

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562วันนี้(7 สิงหาคม 2562)นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2562 ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการจาก 9 ตำบล 120 หมู่บ้านของอำเภอหนองพอก มีนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการฯ โดย “เกษตรทฤษฎีใหม่” คือระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่สำหรับใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่เหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างผลผลิตที่หลากหลาย สำหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอกนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานฯ ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และดำเนินการต่อเนื่องในปี 2562 ทั่วประเทศ 70,000 ราย อำเภอหนองพอก 157 ราย ปลากินพืชรายละ 2,000 ตัว ไก่ไข่ 5 ตัว ไม้ผล 3 ต้น เกษตรกรที่ร่วมโครงการน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัว และชุมชนโดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้การบริหารจัดการของ กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต มีปลาน้ำจืดชนิด กินพืชเป็นอาหาร ไก่พันธุ์ไข่ ให้เกษตรกร **วัชรินทร์ เขจรวงศ์/เกษตรอำเภอหนองพอก/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)