ข้อมูล(Data) หมายถึง  รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

ข้อมูลทางสถิติ หมายถึง  ข้อความหนึ่งตัวเลขที่แสดงให้เป็นถึงสภาพ หรือลักษณะของสิ่งที่เราสนใจ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ  

 1. ข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณ
 2. ข้อมูลจำแนกตามคุณภาพ
 3. ข้อมูลจำแนกตามกาลเวลา
 4. ข้อมูลจำแนกตามภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณ
          ข้อมูลชนิดนี้่ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงขนาด หรือปริมาณ เช่น ต้นทุนการผลิต,ราคา,เิงินเดือน,อายุ,ปริมาณการส่งออก,ปริมาณการนำสินค้าเข้าเป็นต้น
 •  ข้อมูลจำแนกตามคุณภาพ
         ข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ สภาพ ฐานะ เช่น นักศึกษาแยกตามเพศ สถิติรถยนต์แยกตามยี่ห้อ สถิติพนักงานแยกตามระดับชั้นการศึกษา
 • ข้อมูลแยกตามกาลเวลา
          ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา เช่น สถิติการขายของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในแต่ละเดือน สถิติยอดขายในแต่ละวัน หรือปริมาณสินค้าเข้าในแต่ละปี เป็นต้น
 • ข้อมูลแยกตามภูมิศาสตร์
         ได้แก่ ข้อมูลที่แยกแยะตามสภาพท้องถิ่น เช่น สถิติปริมาณน้ำฝนในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 สถิติจำนวนประชากรไทยแยกตามภูิมิภาค เป็นต้น

 

ประภทของข้อมูล

 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ

หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก >> ข้อมูลปฐมภูมิ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้นๆ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ

หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปสำรวจเอง ดังตัวอย่างข้อมูลสถิติต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการส่งสินค้าออก สถิติการนำสินค้าเข้า

>>ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ