ทฤษฎีพหุปัญญา

ทฤษฎีพหุปัญญาของศาสตราจารย์ โฮเวริ์ด  การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  กล่าวถึง
ความฉลาดของมนุษย์ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่  จะมีอยู่ด้วยกัน 9 ประการคือ

1. ความฉลาดในการใช้ภาษา
2. ความฉลาดในด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ความฉลาดในด้านจินตนาการ
4. ความฉลาดในด้านควบคุมร่างกาย
5. ความฉลาดในด้านดนตรี
6. ความฉลาดในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์
7. ความฉลาดในด้านการเข้าใจตนเอง
8. ความฉลาดในการเข้าใจธรรมชาติ

ทฤษฎีของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์  ได้รับมีการเพิ่มเติมขึ้นเป็น 9 ประการคือ

9. ความฉลาดในการใช้ชีวิต
Existentialist intelligence ("Life smart")

ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ช่วยในการจัดการศึกษาและอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีเป็นอย่างยิ่ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า  คนเราไม่ได้เน้นความฉลาดกันเพียงแค่สติปัญญาคือ
คนความจำดีเรียนหนังสือเก่งคือคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น ๆ   หรือคนที่มีความสามารถในการคำนวณทำโจทย์ยาก ๆ ได้
คือคนที่มีสติปัญญาฉลาดเนื้อผู้อื่น    แต่ความฉลาดยังมีอีกหลายประเภทที่คนฉลาดเพียงแค่ความจำดี
หรือคณิตศาสตร์เก่ง  อาจไม่ได้หมายถึงฉลาดไปทุกเรื่อง

 

 


Theory of Multiple Intelligences

The theory of multiple intelligences was developed in 1983 by Dr. Howard Gardner, professor of

education at Harvard University. It suggests that the traditional notion of intelligence, based on I.Q.

testing, is far too limited. Instead, Dr. Gardner proposes eight different intelligences to account for a

broader range of human potential in children and adults. These intelligences are:

 Linguistic intelligence ("word smart"):
 Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart")
 Spatial intelligence ("picture smart")
 Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart")
 Musical intelligence ("music smart")
 Interpersonal intelligence ("people smart")
 Intrapersonal intelligence ("self smart")
 Naturalist intelligence ("nature smart")


http://eduscapes.com/tap/topic68h.htm


http://www.howardgardner.com/

http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm

http://www.education-world.com/a_curr/curr054.shtml

http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm

http://www.happyhomeclinic.com/a01-multiple%20intelligence.htm

http://www2.bgfl.org/bgfl2/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/index.htm

http://www.student.chula.ac.th/~47437779/story.html