ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งานวิจัยเรื่อง     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                        โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย         นางขวัญใจ   สุขเกื้อ

ปีที่วิจัย           2561

บทคัดย่อ

         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจโดยมี

ผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน เป็นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง

จะส่งผลให้ผลการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการกลุ่มได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเร็ว    การวิจัยครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน  เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของ

นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  โดยใช้โครงงาน   เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน ทำการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.89

ค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.57 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 แบบประเมินโครงงาน แบบ

วัดความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยโครงงาน ใบงานและแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ถึง 5 และแบบสำรวจข้อมูลในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 ถึง สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ  91.54/80.60  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.9154  หรือคิดเป็นร้อยละ  91.54 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.24 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงสมควรนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)