การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562 ตอนสอง

การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562 ตอนสอง

27 กรกฎาคม 2562

ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1] 

การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าสอบยังงงในคำชี้แจงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) [2]มาต่อควันหลงกัน ยอมรับว่าสื่อโซเชียลในยุคนี้ไวมากและมีอิทธิพลมากที่ผสมผเสกับข่าวปลอม (Faked News) อาจไปกันใหญ่ ควรรับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไว้ก่อน แต่ก็ใช่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยจะไม่สำคัญ เพราะนี่คือการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบเป็นเรือนแสน เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ ที่มีการเตรียมการกันมานาน สรุปภาพรวมของการสอบครั้งนี้คือ [3] การบริหารจัดการสอบไม่รอบคอบ กระบวนการดูเหมือนเคร่งครัด จริงจังจนผู้เข้าสอบเครียด ผู้คุมสอบก็พลอยเครียดตาม เพราะผู้เข้าสอบถามและคอยแก้ปัญหาที่ตอบไม่ได้ เป็นต้น แต่ กสถ. ยืนยันภาพรวมเรียบร้อย ใช้ข้อสอบใหม่ทั้งหมด ไม่มีปัญหาการทุจริต ข้อสอบที่บกพร่องไป “มิใช่สาระสำคัญ”

ในประเด็นความผิดพลาดที่เกิดจากความผิดหลงของข้อสอบ ในระดับที่เล็กน้อย คงไม่มีปัญหา แต่ในระดับที่ทำให้มีผลต่อ “ผลคะแนน” อันเกิดจากการผิดหลง ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจจริง ๆ หรือ ที่เรียกว่า “ข้อสอบลวง” [4] หรือ ด้วยความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการตรวจทานคำผิดคำถูก (พิสูจน์อักษร) ตรงนี้เป็นปัญหาแน่นอน แม้ กสถ. จะชี้แจงว่า “เป็นข้อสอบที่ได้รับการคัดเลือกและการพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบด้วยมาตรการการบริหารจัดการข้อสอบ ซึ่งต้องมีความมิดชิด ปลอดภัย รัดกุม ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่มีหน้าที่และป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบและคำตอบได้ 100%” [5] อีกทั้ง ได้มีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคล อย่างรัดกุม เข้มงวด และกำหนดการรักษาความลับแก่กรรมการคัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบให้เป็นความลับในระดับ “ลับที่สุด” นอกจากนี้ กสถ. ได้ออกประกาศชี้แจงการสอบไว้ 3 ฉบับ ในฉบับที่ 3 [6] ได้แจ้งเตือนโซเชียลในการนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอันเป็นเท็จด้วย เรียกได้ว่ามีมาตรการเกินร้อย

การบริหารจัดการข้อสอบและการสอบแข่งขันที่ผิดหลง

มีมาตรการ รปภ. ลับสุดยอดด้วย “ระบบฟิวส์ข้อสอบ [7] ป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบที่เป็นระบบตรวจสอบระบบได้” ที่ไม่ได้กล่าวชี้แจงไว้ ที่หน่วยผู้ดำเนินการสอบต้องทำอย่างเคร่งครัด ในการบริหารจัดการสอบแข่งขันที่มีขั้นตอนอย่างน้อย 7 ขั้นตอน [8] ได้แก่ (1) กำหนดกรอบอัตราที่รับ (2) กำหนดเกณฑ์การสอบ (3) ประกาศเกณฑ์การสอบ และรับสมัคร (4) การออกข้อสอบ ควบคุมการจัดทำข้อสอบ รักษาความปลอดภัยข้อสอบ (5) การจัดสถานที่สอบ และลำดับที่นั่งสอบ สำหรับบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพ (6) ทำการสอบ เก็บรวบรวมคำตอบ (7) ตรวจความเรียบร้อย กระดาษคำตอบ ก่อนเข้าเครื่องตรวจ

ในความเป็นมาตรฐานของข้อสอบ ก็คือ “ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้” (Validity & Reliability) [9] ตามหลักการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) [10] ที่สำคัญ 3 เรื่องคือ (1) การทดสอบ (Testing) เป็นชุดคำถามที่เรียกว่า “ข้อสอบหรือแบบทดสอบ” (2) การวัดผล (Measurement /Assessment ) หมายถึงการวัดคุณลักษณะ (Attribute) ของบุคคลจากผลการตอบคำถามในแบบทดสอบ (3) การประเมินผล (Evaluation)

ความบกพร่อง ที่เกิดจาก “การผิดตกยกเว้น หรือการผิดหลง” บ่งบอกถึงความบกพร่องของทีมสำนักทะเบียนและวัดผลที่ต้องตรวจสอบ ไม่ใช่ให้สำนักพิมพ์ (ผู้พิมพ์) ตรวจสอบดำเนินการ เมื่อมีหลุดมาจึงเป็น “สะเพร่า” ด้วยสัญญาจ้างที่มองว่าเป็นสัญญาจ้างบริการ (Service Contract) หรือสัญญาจ้างเหมาบริการ หรือ หรือสัญญาจ้างเหมา หรือสัญญาจ้างทำของ [11] ก็แล้วแต่ ตามราคามาตรฐานที่มีการแข่งขันประมูลกัน โดยมืออาชีพ (จากมหาวิทยาลัย) แต่บกพร่องในการบริหารจัดการ “ออกข้อสอบ” ใช้ใครมาทำ ใช่มืออาชีพหรือไม่ มองมุมกลับด้าน รปภ.ข้อสอบที่มีอยู่แล้ว แต่ความผิดพลาดดังกล่าวโดยอ้างเกรงว่าข้อสอบรั่ว ถูกโจรกรรม ถูกเปลี่ยนตัวข้อสอบ จึงขาดน้ำหนักความเชื่อถือ ขาดที่หวังพึ่งพิง (คสช.มอบอำนาจให้) [12] แล้วทำให้ความโปร่งใสมีตำหนิ แล้วใครเป็นตัวการต้นเหตุแห่งความบกพร่อง ที่จริงมีปัญหาการสอบแข่งขันนอกจากตัวข้อสอบดังกล่าวแล้ว อาจมีปัญหาการเรียกรับประโยชน์ การตกเบ็ด การหลอกลวง (ตามน้ำ) ในการบรรจุแต่งตั้งที่รับรู้กันภายใน อปท.มานานก็เป็นนโยบายที่อธิบดี สถ. คนปัจจุบันต้องการแก้ไขให้หมดไป นี่เป็นเพียงข้อสังเกตมุมกลับที่อาจมองผิดไปก็ได้

เงื่อนไขการเรียกบรรจุแต่งตั้ง

บัญชีสอบแข่งขันท้องถิ่นปี 2560 [13]มีการขึ้นบัญชีผู้สอบได้มีกำหนด 2 ปี จำนวน 32,369 คน แม้จำนวนอัตราว่างจะมีเพียงประมาณ 21,605 อัตรา แต่บัญชีสอบได้ไม่สมดุลกับตำแหน่งว่าง คือ บางตำแหน่งมีผู้สอบได้มากขึ้นบัญชีไว้มาก บางตำแหน่งไม่พอ ในการเรียกบรรจุในรอบท้าย คือ รอบที่ 11-12 [14](ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562) จึงมีการเรียกไปบรรจุแต่งตั้งใน 4 กลุ่ม คือ (1) บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ (2) บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี) (3) บรรจุในตำแหน่งประเภทเดียวกันในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ (4) บรรจุในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ และการเรียกบรรจุรอบที่ 13 [15](รอบสุดท้าย) ได้ยกเว้นการบรรจุในกลุ่มที่ (2) นี่เป็นการคาดการณ์ การวางแผนอัตรากำลังบรรจุทดแทนที่ไม่มีความแน่นอน การสอบแข่งปี 2562 ครั้งนี้ก็เช่นกัน เพราะ ความสับสนของข้อมูลตำแหน่งกรอบอัตราตามโครงสร้าง และ กรอบอัตราว่าง ประกอบกับข้อมูลการโอนย้ายระหว่าง อปท. รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งกรณีต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด กล่าวคือ สถ. ไม่ได้นำตำแหน่งว่างของปี 2560 มาใช้ในการสอบ แต่ตำแหน่งและจำนวนเป็นไปตามที่มีผู้สอบได้ การเผยแพร่ จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวรายงาน อย่างไรก็ตาม กสถ.ต้องการให้มีการใช้บัญชีมากที่สุด เพื่อ อปท. จะได้มีคนรุ่นใหม่ๆ ผู้มีความรู้มาทำงาน แต่ อปท. หลายแห่งไม่เร่งรัดการใช้บัญชี ไม่มีการเรียกใช้บัญชีมาทดแทนตำแหน่งว่าง ตามรูปแบบจัดโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ทั้งว่างเก่าว่างใหม่ ไม่ว่าการขอกำหนดอัตราตำแหน่งใหม่ หรือการพิจารณายุบตำแหน่งที่ว่างเกิน 1 ปี โดยไม่มีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง  ชี้ให้เห็นช่องว่างในการแก้ไขปัญหางบบุคลากรร้อยละ 40 ว่าได้ใช้งบด้านบุคลากรไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม หรือไม่เพียงใด [16]เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบริการประชาชน แม้ช่องว่างที่มีก็เป็นการจ้างเหมาบุคคลมาทำงานแทน ซึ่งถูกร้องเรียนว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างเหมาบุคคลนั้น จนเป็นคดีขึ้นสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ศาล อท.) ในบางแห่ง

ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขการสอบปี 2560 ที่ขัดต่อระบบคุณธรรม เช่น เงื่อนไขบรรจุที่ไปลดขั้นเงินเดือนของผู้ที่ขอรับรองใช้บัญชี ตามหนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่ มท 0809.3/ว 24 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 [17]ที่ให้ลดอัตราเงินเดือนในการย้ายสายงานสำหรับผู้ที่เงินเดือนเกินกว่าประกาศสอบระบุไว้ ตามประกาศสอบ ข้อ 11.3 คือให้ได้รับ 15,060 บาท นั้น ขัดกับ มาตรฐานทั่วไปให้ได้รับเงินเดือน กรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานจากบัญชีสอบแข่งขันตามมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่เดิมที่ยังไม่ยกเลิก แม้มิใช่ปัญหาการสอบแข่งขัน แต่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐาน Career Path ในการบรรจุแต่งตั้งที่สืบเนื่องมาจากการสอบ ตามประกาศเงื่อนไขการขอรับรองบัญชีในครั้งผ่อนปรนให้มีการขอรับรองบัญชีสอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบัญชีครบกำหนด 1 ปี ในเหตุผลเชิงลึกทางการบริหารงานบุคคลไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องกำหนดเงื่อนไขไว้เช่นนี้ หรือนี่เพราะปัญหาของ พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ใช้มานานแต่ไม่แก้ไขหลักการโครงสร้างให้สอดคล้องกับบริบทของ อปท. ในปัจจุบัน

การคาดการณ์ผลการสอบท้องถิ่น 

จากสถิติเปรียบเทียบการสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562 [18] กูรูติวข้อสอบเชื่อว่า การสอบครั้งนี้น่าจะจะมีผู้สอบผ่านมีจำนวนมากขึ้น โดยวิเคราะห์จากข้อสอบ ที่อยู่ในระดับความยากที่เหมาะสม แม้อาจมีพิมพ์ตกหล่นบ้างทำให้ผู้เข้าสอบหลายคนลังเลกับโจทย์ว่าพิมพ์ผิดหรือลวงกันแน่ แต่ตามหลักการให้คะแนนข้อสอบจะมีธงคำตอบอยู่แล้ว ยิ่งเป็นข้อสอบให้เลือกแบบปรนัย (Objective) ยิ่งต้องมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ประเด็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากการสอบต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากการสอบของผู้เข้าสอบ การเยียวยาแก้ไขข้อสอบที่บกพร่องผิดพลาดที่ “มิใช่สาระสำคัญ” เชื่อว่า กสถ. คงไม่เปิดประเด็นให้ผู้เข้าสอบได้ร้องเรียน หรือเรียกร้องขอคะแนนเพิ่มขอคะแนนฟรีในข้อที่ “เป็นที่สงสัย” ว่า จะไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุด อันเนื่องมาจากข้อสอบที่พิมพ์ผิด พิมพ์ตก พิมพ์หล่น พิมพ์เกิน พิมพ์พลาด ฯลฯ ที่ทำให้ผู้เข้าสอบผิดหลง เข้าใจผิดไป ฉะนั้น โอกาสที่จะผ่านร้อยละ 60 ก็จะมากขึ้น และสำหรับผู้ที่เตรียมตัวมาพร้อมก็จะได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น มองว่าคงไม่ใช่เรื่องโชคลาง หวังฟลุค แต่มันเป็นความผิดพลาดจริง ๆ ที่ผู้เข้าสอบต้องได้อานิสงค์จากคะแนนฟรี

ในมุมกลับมองเป็นเกมส์การสอบได้หรือไม่ เช่น หาก กสถ. ตั้งกำแพงการสอบไว้สูง เมื่อผู้เข้าสอบไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก (สอบตกระนาว) เพราะไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานพอ เป็นเหตุผลไปประกอบแก้ไขการรับโอนข้าราชการอื่น ตามกระแสที่เป็นข่าวอยู่

กฎหมายบุคคลท้องถิ่นถูกดองเป็นตำนานไปพร้อมๆกับปัญหา

  ระยะเวลาบังคับใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มา 20 ปี จวนเจียนจะได้ตรา พรบ. ฉบับใหม่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2554 จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถตรา พรบ. ฉบับใหม่ได้ จนกระทั่งเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ คสช. โดย “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” (สปช.) และ “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) ในปี 2557-2559 [19] ด้วยปัญหาใหญ่ทางด้านการบริหารงานบุคคลที่ท่านผู้รู้พยายามขมวดสรุปปมได้หลายข้อ แต่ที่แน่นอนว่าเป็นข้อหลักที่เหมือนกันมี 6 ประการ ขอลงซ้ำอีกหลายรอบคือ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการด้านการปกครองท้องถิ่น ได้เสนอเรื่อง “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...” ไว้ มีปัญหาสำคัญ [20] คือ (1) ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพและมาตรฐานที่ต่างกันของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2) ปัญหาการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกไม่โปร่งใส (3) ปัญหาการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังมากเกินความจำเป็น (4) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (5) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมิได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย (6) ปัญหาวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) ซึ่งบรรดาคณะกรรมาธิการซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิการปกครองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้ตกผลึกกรอบความคิดออกมาแล้ว และ สำนักงาน ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย ได้รับลูกมาจัดทำร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่เหตุใดจึงมีการนำมาแก้ไขกันใหม่ คิดในกรอบใหม่อีกไม่เป็นที่ยุติ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ลงตัวมาแต่แรก เพราะหากมีการลงตัวกันมาแล้ว ก็ไม่ควรมีประเด็นที่จะต้องมาถกเถียงแก้ไขอะไรกันอีก

แน่นอนว่า ผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติเขาเหล่านี้ก็คือ “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ให้นำความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของเขามาเป็น “นโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า” [21] ตามหลักการกระจายอำนาจตามระบบประชาธิปไตย มิใช่การรวมอำนาจโดยราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

[1] Phachern Thammasarangkoon & Watcharin Unarine, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 66 ฉบับที่ 45 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562, บทความพิเศษ หน้า 9, ประเด็นความผิดพลาดการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562https://siamrath.co.th/n/92921

[2]ประชาสัมพันธ์ กสถ.เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562, ประธาน กสถ. ชี้แจงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562, https://dlaapplicant2562.com/Content/Files/DLA/ชี้แจงประเด็นสอบ%2062.pdf 

[3]กสถ.ยันไร้ทุจริตสอบบรรจุอปท. ใช้ข้อสอบใหม่ทั้งหมด แจงชื่อซ้ำเพราะพิมพ์ผิด ค่าสมัครเหลือเป็นรายได้แผ่นดิน, 16 กรกฎาคม 2562, https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1583378    

[4] ข้อสอบปรนัย ( Objective) จะมีตัวเลือก (Choice) เป็นคำตอบหลาย ๆ คำตอบ เพื่อให้ผู้สอบเลือกตอบคำตอบใดคำตอบหนึ่ง ตัวเลือกมี 2 ชนิด คือ (1) ตัวเลือกที่เป็นคำตอบถูกและ (2) ตัวเลือกที่เป็นคำตอบผิดหรือตัวลวง, เรื่องเนื้อหาข้อสอบ ดู 

บทที่ 4: การตรวจให้คะแนนข้อสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ หน้า 24 ใน คู่มือการสร้างข้อสอบเพื่อการเลือกสรรบุคคล , กลุ่มงานเครื่องมือประเมินบุคคลศูนย์สรรหาและเลือกสรร, สำนักงาน ก.พ., กันยายน 2553, http://person.ddc.moph.go.th/select/คู่มือการสร้างข้อสอบ.pdf

& สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, การวัดผลและประเมินผลการศึกษา (Education Measurement and Evaluation), หน่วยที่ 6 การสร้างแบบทดสอบ, ลักษณะของผู้เขียนข้อสอบที่ดี, http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit6/level6-1.html  & การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ, http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit6/level6-7.html  

& คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน, คู่มือการสอบแข่งขันตาม หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ, ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ., จำนวน 164 หน้า, กุมภาพันธ์ 2562, https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/manual_w17_1.pdf  

& คู่มือปฏิบัติงานสรรหาสำหรับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ, http://www.psdg.mua.go.th/paper3/pm8.pdf  

[5] ประชาสัมพันธ์ กสถ.เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 , อ้างแล้ว, ข้ 2.8   

[6]ฉบับที่ 3 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอันเป็นเท็จ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562, https://dlaapplicant2562.com/Content/Files/DLA/ข่าวอนุกรรมการป้องกันการทุจริต%20ฉบับที่%203%20กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2.pdf

[7] การฟิวส์ข้อสอบ คือการเก็บข้อสอบให้อยู่ในความมั่นคง ปลอดภัย ไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกลักข้อสอบ เพิ่มเติมจากการล็อกกุญแจ ด้วยการติดผนึก กระดาษกาวบาง ๆ ที่ซองบรรจุข้อสอบ ลังบรรจุข้อสอบ ถุงบรรจุข้อสอบ ประตู และกุญแจ ห้องมั่นคง (ห้องเก็บข้อสอบ) ด้วยต้องมีลายเซ็นชื่อกำกับของกรรมการทุกครั้งที่ปิดผนึก และกรรมการกรรมการต้องร่วมอยู่ด้วย ทุกครั้งที่เปิดห้องห้องมั่นคง และมีการบันทึกภาพทุกครั้งที่ มีการเปิดและปิดห้องมั่นคง  

อีกอย่าง ขั้นตอนการจัดเรียงข้อสอบ บรรจุในซองของเก็บข้อสอบ (เรียงตามเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่กำหนดไว้แล้ว)  ตลอดจนย่อยทำลายข้อสอบที่เกินจำนวน ด้วยเครื่องย่อยข้อสอบ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ ภายในเวลาอันจำกัด และอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตการณ์ของกรรมการ อยู่รอบนอก ตลอดเวลา และเมื่อดำเนินการเสร็จ ทั้งซองบรรจุข้อสอบ และกระดาษที่ถูกย่อย ต้องเก็บแพ็ก แยก และฟิวส์ไว้ และบรรจุลงลัง และลงถุงทะเลขนาดใหญ่ ที่มีกุญแจ และฟิวส์ที่กุญแจ และขนไปเก็บที่ห้องมั่นคง  โดยกรรมการต้องไปร่วมกำกับ อยู่ด้วยทุกขั้นตอน

ซึ่งก่อนหน้าการพิมพ์ข้อสอบ  กระดาษแม่พิมพ์ข้อสอบ มีลักษณะ เป็นแถบขนาดใหญ่ยาว มีการฟิวส์ปิดตลอดแนว ไม่สามารถมองเห็นข้อสอบจากภายนอก และมีการฟิวส์ และเก็บในห้องมั่นคงตลอด มีกรรมการ กำกับดูแลทุกขั้นตอน รอจนกว่า จะถึงคิวพิมพ์ และตามโปรแกรมนัดหมาย กับชุดเรียงข้อสอบ

สำนักพิมพ์ (โรงพิมพ์ หรือผู้พิมพ์) จะมีการพิมพ์ข้อสอบ หลายแหล่ง และมีโปรแกรมการพิมพ์ ตามที่จัดไว้แล้ว

ศัพท์คำว่า “ฟิวส์” ( Fuse) คำนี้คือ ฟิวส์ไฟฟ้า ที่ไฟมาเกินจะขาด ตัดไฟ เพื่อไม่ให้ไฟไหม้ เปรียบเหมือน เตือน (รู้ทันที) ว่าจะเกิดการทุจริต เพราะมีร่อยการแกะ (เปิด) ข้อสอบมาก่อนสอบ

เป็นขั้นตอนที่เพิ่มจากการล็อคกุญแจ ตามปกติ และเพิ่มงานให้คณะกรรมการ ร่วมตรวจสอบ และรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบ อย่างมีขั้นตอน

[8] คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน , 2562, อ้างแล้ว, หน้า 27-34.

[9]ปัจจัยที่จะทำให้การสอบยุติธรรมหรือไม่ผู้เขียนเห็นว่าพิจารณาจาก (1) คุณธรรมของผู้นำและผู้ร่วม (2) บรรยากาศร่วมของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในขณะนั้นเป็นอย่างไร, ดู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, อ้างแล้ว, หน่วยที่ 8 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ, ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี, http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webpili/unit8/level8-1.html 

ความเป็นปรนัย ( Objectivity) มีคุณสมบัติ  3  ประการ ดังนี้

(1) ชัดแจ้งในความหมายของคำถาม ข้อสอบที่เป็นปรนัย  ทุกคนที่อ่านข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบหรือผู้ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่

(2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ออก  ข้อสอบหรือใครก็ตามสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่ผู้ตรวจเฉลยไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนในคำถามและคำตอบ

(3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน โดยทั่วไปข้อสอบปรนัยนั้นผู้ตอบถูกจะได้ 1 คะแนน  ตอบผิดจะได้ศูนย์คะแนน จำนวนคะแนนที่ได้จะแทนจำนวนข้อที่ถูก  ทำให้สามารถแปลความหมายได้ชัดเจนว่าใครเก่ง  อ่อนอย่างไร ตอบถูกมากน้อยต่างกันอย่างไร

[10]ดู การวัดและประเมินผลทางการศึกษา,เอกสารประกอบการสอน 475 788 (การสอนทางกายภาพบำบัด) ภาคต้นปีการศึกษา 2554, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โดย รศ.สมชาย รัตนทองคำ, หน้า 137, https://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/54/13eva.pdf  

[11] สุรศักดิ์ มณีศร , ความจำเป็นในการเพิ่มบทบัญญัติ “สัญญาจ้างบริการ”, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โดย อานนท์ เพ็งเจริญ, นักศึกษาปริญญาโท วิทยานิพนธ์เรื่อง “สัญญาจ้างบริการ”, 12 กรกฎาคม 2557, https://www.facebook.com/profile.php?id=100000586019100&sk=media_set&set=a.923584367671088&type=3

ในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา ปพพ. ไม่ปรากฏลักษณะ “สัญญาจ้างบริการ” (Service Contract) ในปัจจุบันหนี้กระทำการที่มิได้มุ่งถึงความสำเร็จของงาน จึงถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ มาตรา 587 เช่นสัญญาจ้างทนายความว่าความ (พิพากษาศาลฎีกาที่ 7406/2540 24/2542 7153/2551) สัญญาให้บริการทางการแพทย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 287/2507) แต่บางกรณีศาลฎีกาถือว่า สัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ มิได้มุ่งถึงความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างทำของ หากเป็นสัญญาที่ไม่มีชื่อในบรรพ 3 ปพพ. เช่น สัญญาบริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4680/2545) สัญญาให้บริการออกอากาศกระจายเสียงและแพร่ภาพ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2541) ในบางประเทศจึงถือว่าลักษณะของนิติสัมพันธ์ดังกล่าวต่างไปจากสัญญาจ้างทำของจึงได้มีบทบัญญัติ “สัญญาจ้างบริการ” โดยเฉพาะ    

[12]คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น, https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order8-2560.pdf    

[13]กสถ.ขอร้อง อปท.ใช้บัญชีแต่งตั้ง เปิดทางคนรุ่นใหม่ ทำงานท้องถิ่น, 4 กันยายน 2561, https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/794725  & ดู ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 14 : การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น, , ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, 1 มีนาคม 2561, https://www.gotoknow.org/posts/645186

[14] บัญชีสอบแข่งขันปี 2560 หมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตาม ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 18 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/4/21676_1_1556257031278.pdf

ดูเพิ่ม : เตรียมพร้อม 2 ก.ค.นี้ สถ.เรียกบรรจุ ขรก.ท้องถิ่น ครั้งที่ 12, TheWorldNews.net, 20 มิถุนายน 2562, https://theworldnews.net/th-news/etriiymphr-m-2-k-kh-nii-sth-eriiykbrrcchu-khrk-th-ngthin-khrangthii-12  

& 29 พ.ค.นี้ ! ... สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 11, 17 พฤษภาคม 2562, http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=67242.0  

[15]มาแล้วรอบ 13 'สถ.' เรียกผู้สอบแข่งขันรายงานตัวบรรจุเป็นขรก.-พนักงานท้องถิ่น 30 ก.ค., 19 กรกฎาคม 2562, https://www.matichon.co.th/politics/news_1588941      

[16] กสถ.ขอร้อง อปท.ใช้บัญชีแต่งตั้ง เปิดทางคนรุ่นใหม่ ทำงานท้องถิ่น , 2561, อ้างแล้ว

[17]ก.ถ. แจ้งว่า ย้ายสายงานบัญชี กสถ.2560 ลดเงินเดือน ขัดกับ มาตรฐานทั่วไป, 21 มกราคม 2562, http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=66919.0    

& ตามคำสั่งรับคำฟ้องศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ บ.185/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กำหนดผู้ถูกฟ้องคดี คือ ก.อบต. ที่ 1 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ 2 ก.อบต.จังหวัดยโสธร ที่ 3 และ นายก อบต.หนองเรือ ที่ 4  กรณี ข้อ 11.3. แห่งประกาศ กสถ. รับสมัครสอบแข่งขันฯ ที่ขัด กับข้อ 23 แห่งประกาศ ก. กลาง กำหนดเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

[18]สถิติการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562, ประพันธ์ เวารัมย์, 18 กรกฎาคม 2562, https://drive.google.com/file/d/1rhoMJA2o3VJ8OdOc3v_6ZdU1J07o4njd/view?fbclid=IwAR2XvDwI9VGEiL7dKYkCoYvhC8mSaFuWBZnKm_fJ1dH9WMFCnvMoqLoQeCk 

& ข่าวดีมาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 8,529 อัตรา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562, 22 มีนาคม 2562, https://serazu.com/web/news/259

[19]กม.ท้องถิ่น9ปีที่รอคอยคนมองเป็นคุณหรือโทษ(รายงานพิเศษ), อปท.นิวส์ : ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง, 6 สิงหาคม 2559, http://www.opt-news.com/news/1220   

[20]ความคาดหวังในกฎหมายบุคคลท้องถิ่น, ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, สยามรัฐ, 31 สิงหาคม 2561, https://siamrath.co.th/n/44757

[21]ดูความเห็นนิติกร อบจ. โต้แย้งทัศนคติของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณี “การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ” โดย บรรณ แก้วฉ่ำ, 25 กรกฎาคม 2562, ทัศนคติ ที่ผิดหลักการโดยสิ้นเชิงแบบนี้ ทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทั่วประเทศ การนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตินั้น เขาใช้กับราชการส่วนภูมิภาค ครับ ไม่ใช่นำมาใช้กับราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ท่านจะต้องส่งเสริมให้ อปท.แต่ละแห่งทั่วประเทศนี้ นำความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของเขามาเป็นนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ อปท.ไปนำนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ, https://www.facebook.com/groups/486564975220493/permalink/489303601613297/   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (0)