พื้นฐานวัฒนธรรมไทย : หนังสือดีที่ครูสังคมศึกษาและคนไทยทุกคนควรอ่าน

    ช่วงนี้ผมยังมาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ปากเกร็ด ต่อเนื่องเช่นเคย 
หนังสือที่กำลังอ่านตอนนี้(สัปดาห์ละ 2 วัน) คือ"พื้นฐานวัฒนธรรมไทย"(Foundations of Thai Culture) HIS 1201(HI 121) ของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผู้แต่งคือ รศ.วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, รศ.ประภัสสร  บุญประเสริฐ, รศ.นันทนา  เตชะวณิชย์  และอาจารย์กิติยวดี  ชาญประโคน จำนวน 738 หน้า เล่มหนามาก ผมอ่านไปแล้ว 48 track (trackละครึ่งชั่วโมง) รวมเบ็ดเสร็จ 24 ชั่วโมง อ่านได้ไป 518 หน้าแล้ว
  ผมยอมรับได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก อ่านเท่าไรก็ไม่รู้เบื่อ ได้ความรู้ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในทุกมิติ  หลายเรื่องผมไม่เคยทราบมาก่อนเลย  นึกชื่นชมผู้เขียนทุกท่านที่พยายามศึกษาค้นคว้าความรู้จากเอกสาร และแหล่งความรู้ต่างๆมากมาย นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เรียบเรียงออกมาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างครบถ้วน  มีการทำเชิงอรรถบอกที่มา และบรรณานุกรมไว้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งเล่มหนึ่ง
  หัวข้อเนื้อหาในเล่ม ได้แก่ ความเป็นมาของชนชาติไทย การปกครองของไทย  ลักษณะสังคมไทย  เศรษฐกิจไทย  ศาสนาและประเพณี และศิลปกรรมไทย  (ในทุกยุคทุกสมัยของแต่ละหัวข้อ)
      ผมอ่านแล้วทำให้นึกถึงครูผู้สอนสังคมศึกษาทุกระดับการศึกษา ว่าถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และหนังสือเล่มอื่นๆด้วย น่าจะได้ข้อมูล แนวคิด แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งคนไทยทุกคนถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเกิดความเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้นเช่นกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)