ขอบคุณที่ให้คำแนะนำป้อนกลับ


          หนังสือ Thanks for the Feedback : The Science and Art of Receiving Feedback (1) เขียนโดย Douglas Stone & Sheila Heen  แนะนำวิธีใช้ feedback ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตน    

              โดยที่คำแนะนำป้อนกลับมีหลากหลายรูปแบบ    บางรูปแบบฟังแล้วสะอึก เพราะคล้ายๆ คำด่า    หรือเป็นคำด่าหรือตำหนิตรงๆ    แต่ผู้รับที่รู้จักแปลความหมายให้เป็นคุณ ก็อาจได้รับคำแนะนำที่ทรงคุณค่า   

วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๒

ระเบียงห้อง ๒๐๖  โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)