ผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย

ผู้วิจัย         :  นายพิภัทร  อยู่ดี

ตำแหน่ง          :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      :  โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"  

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปีที่ศึกษา         :  2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1) แผนการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม 3)  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.47/84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สุขภาพดี...ชีวีปลอดภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5389

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่บทคัดย่อความเห็น (0)