เป้าหมายการเรียนรู้หลายมิติ


สถาบันพระบรมราชชนก จัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน    โดยมีวิทยากร ๓ ท่านคือ ศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์,  ศ. พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว, และผม

ในวันที่ ๒๓ หลังผมบรรยายเรื่อง กลยุทธการสอนของครูมืออาชีพ แล้ว    ในตอนบ่ายมีการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้   โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม   หลังรายงานผลการประชุมกลุ่มเป็นการอภิปรายทั่วไป    การอภิปรายนี้ทำให้ผมถึงบางอ้อ ว่า เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ มีหลายชุด

ชุดแรกมาจาก มคอ. ๑ ที่กำหนดโดย สกอ.   อาจเรียกว่า เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับประเทศ (national learning outcome) เช่น เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตรพยาบาล  

ชุดที่สอง เป็นเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับสถาบัน (institutional learning outcome)    ที่ควรกำหนดขึ้นโดยผ่านการปรึกษาหารือหรือขอความเห็นจากภาคีที่หลากหลาย ในพื้นที่ที่สถาบันนั้นตั้งอยู่    เขียนเป็นหลักสูตรของสถาบัน

ชุดที่สาม เป็นเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนระดับปฏิบัติการ (operational learning outcome)    ที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละโมดุล จะต้องกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ที่ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุอย่างน้อยในระดับพอใช้    แล้วดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้

มองอีกมิติหนึ่ง    เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องครบด้าน  ในกรณีของ สบช.  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยพยาบาล    ต้องไม่ระบุเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทักษะวิชาชีพ    ต้องระบุให้ครอบคลุมสมรรถนะอื่นๆ ที่สำคัญต่อการมีชีวิตที่ดี  ต่อการเป็นพลเมืองดี   รวมทั้งครอบคลุมมิติด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วย   

วิจารณ์ พานิช

๒๓ ม..ค. ๖๒

ห้อง ๕๑๑๔๒  ทาวเวอร์วิง  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)