ตัวอย่างของ Engagement-Based Education

การจัดหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง แบบ engagement-based learning นี้ น่าจะประบใช้ได้กับทุกหลักสูตร

       ในการประชุมคณะกรรมการ CSR ของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   มีวาระรายงาน การดำเนินการของมูลนิธิสยามกัมมาจล ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวม ๕ กลุ่ม

          งานกลุ่มที่เป็นคล้าย catalyst ของ Engagement-based education คืองาน เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม    เชื่อมโยงหลักสูตรนิเทศศิลป์ใน ๑๕ คณะ  ๑๒ มหาวิทยาลัย    ให้นักศึกษาเรียนผลิตชิ้นงานสื่อสารสังคม    จาก real-world stories ของสังคม    โดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในฐานะ engagement partner   

        การจัดหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง แบบ engagement-based learning นี้    น่าจะประบใช้ได้กับทุกหลักสูตร

วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ย. ๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)