ข้อสอบวิชาสหกรณ์ และความรู้ทั่วไป 40 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาสหกรณ์ และความรู้ทั่วไป 40 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด คือนายทะเบียนสหกรณ์ท่านแรก ?

ก. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์

ข. พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ค. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์

ง. พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์

ตอบ ข. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ข้อที่ 2 กระทรวงใดมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย ?
ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. กระทรวงพาณิชย์
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. กระทรวงยุติธรรม

ตอบ ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อที่ 3  นายกรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันคือ ?

 • ก. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ข. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • ค. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
 • ง. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

ตอบ ก. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข้อที่ 4 สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย  คือ ?

 • ก. สหกรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  ไม่จำกัดสินใช้  พระนคร
 • ข. สหกรณ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหาร  ไม่จำกัดสินใช้  กรุงเทพมหานคร
 • ค. สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้  จังหวัดพิษณุโลก
 • ง. สหกรณ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดอยุธยา
  ตอบ ค. สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อที่  5  สหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันมีกี่ประเภท
ก. 22 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 7 ประเภท
ง. 2  ประเภท

ตอบ ค.  7 ประเภท

ข้อที่ 6  ลักษณะสำคัญที่สหกรณ์แตกต่างจากธุรกิจเอกชนทั่วไปคือ ?

 • ก. สมาชิกสหกรณ์ลงคะแนนเสียงได้ตามจำนวนหุ้น (one share one vote)
 • ข. สมาชิกหนึ่งคนลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง (one member one vote)
 • ค. แสวงหากำไรสูงสุด (maximize profit)

ง.    ผิดทุกข้อ
ตอบ ข.  สมาชิกหนึ่งคนลงคะแนนได้ 1 เสียง (one member one vote)

  ข้อ  7 นิยามสหกรณ์ (definition) ตามที่องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (ICA) กำหนดไว้ ข้อใดถูกต้องครบถ้วนที่สุด

 • ก. สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ
 • ข. สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ
 • ค. สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 • ง.  สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย

ตอบ ง. สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย

ข้อ 8  ปรัชญาของการสหกรณ์ คือ ?

 • ก. ช่วยตน ช่วยกัน
 • ข. แข่งขัน ต่อสู้
 • ค. แย่งชิง เบียดเบียน
 • ง. ให้ร้าย บดทำลาย

ตอบ ก. ช่วยตน ช่วยกัน

 ข้อ 9  ค่านิยมสหกรณ์ หรือคุณค่าของสหกรณ์  (cooperative values) ข้อใดถูกต้องครบถ้วนที่สุด

 • ก.  คุณค่าของสหกรณ์เกิดจาก การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
 • ข. คุณค่าของสหกรณ์เกิดจาก การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี
 • ค. คุณค่าของสหกรณ์เกิดจาก การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี  สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ใน ความซื่อสัตย์ เปิดเผย ร
 • ง. คุณค่าของสหกรณ์เกิดจาก การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี  สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ใน ความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์

ตอบ ง.    คุณค่าของสหกรณ์เกิดจาก การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี  สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ใน ความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผน ที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์

ข้อ 10 หลักการสหกรณ์สากล ตามที่องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (ICA) กำหนดไว้ในปัจจุบัน มีกี่ข้อ
   ก.  1 ข้อ

   ข.  2 ข้อ

       ค.  6 ข้อ

       ง.  7 ข้อ

ตอบ  ง. 7 ข้อ

ข้อที่ 11 ข้อไหนคือหลักการสหกรณ์สากล หลักการที่ 5 :การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

สหกรณ์พึงให้การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร แก่มวลสมาชิกผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ พนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิด ในเรื่องใด ?

 • ก. เรื่องความทุกข์ยากของสมาชิก
 • ข. เรื่องโทษของสหกรณ์
 • ค. เรื่องความเสียหายของสหกรณ์
 • ง. เรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสหกรณ์

ตอบ ง. เรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสหกรณ์

ข้อ 12 องค์การสุงสุด (APEX) ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย คือ ?

 • ก. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ข. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ค. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ง. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด

ตอบ ก. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข้อที่ 13  ข้อใดไม่ใช่หลักการสหกรณ์สากล

 • ก. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยการถูกบังคับโดยกฎหมาย
 • ข. การเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมัครใจและเปิดกว้าง
 • ค. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
 • ง. การเอื้ออาทรต่อชุมชน

ตอบ ก. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยการถูกบังคับโดยกฎหมาย

ข้อที่ 14 เจ้าของสหกรณ์คือใคร ?

 • ก. สมาชิกสหกรณ์ทุกคน
 • ข. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
 • ค. ผู้จัดการสหกรณ์
 • ง. ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบ ก. สมาชิกสหกรณ์ทุกคน

ข้อที่ 15 สหกรณ์ตั้งขึ้นมาเพื่อทำอะไร ?

 • ก.  ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) และเอื้ออาทรต่อสังคม
 • ข. แข่งขันกับเอกชน
 • ค. เพื่อหนีภาษี
 • ง. หากำไรมาแบ่งกัน

ตอบ ก. ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) และเอื้ออาทรต่อสังคม

ข้อที่ 16 ข้อใดใช้วิธีการสหกรณ์ในการจัดการได้

 • ก. กลุ่มออมทรัพย์
 • ข. วิสาหกิจชุมชน
 • ค. กลุ่มเกษตรกร
 • ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดผิดหลักการสหกรณ์ ?

 • ก. เอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคมของสหกรณ์
 • ข. ควบคุมโดยสมาชิกสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย
 • ค. การบีบบังคับหรือกีดกันการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ง. :การปกครองตนเองและความเป็นอิสระของสหกรณ์

ตอบ ค.   การบีบบังคับหรือกีดกันการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 18 ประเทศกลุ่ม BRICS ประกอบด้วยประเทศ ใด ?

 • ก. บรูไน  (Brunai) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)
 • ข. บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)
 • ค. บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินโดนีเซีย (Indonesia) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)
 • ง. บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และสวิสเซอร์แลนด์ (switzerland)

ตอบ ข.    บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)

ข้อที่ 19 ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) ?

 • ก. มาเลเซีย
 • ข. ลาว
 • ค. สิงคโปร์
 • ง. ออสเตรเลีย

ตอบ  ง.   ออสเตรเลีย

ข้อที่ 20  หน่วยงานต้นสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ ?

 • ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ค. กระทรวงคมนาคม
 • ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตอบ ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อ 21  บุญกิริยาวัตถุ 10 (ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี — bases of meritorious action)

       1. ทานมัย (ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ — meritorious action consisting in generosity; merit acquired by giving)

       2. สีลมัย (ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี — by observing the precepts or moral behavior)

       3. ภาวนามัย (ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ — by mental development)

       4. อปจายนมัย (ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม — by humility or reverence)

       5. เวยยาวัจจมัย (ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ — by rendering services)

       6. ปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น — by sharing or giving out merit)

       7. ปัตตานุโมทนามัย (ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น — by rejoicing in others’ merit)

       8. ธัมมัสสวนมัย (ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ — by listening to the Doctrine or right teaching)

       9. ธัมมเทสนามัย (ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ — by teaching the Doctrine or showing truth)

       10. ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง — by straightening one’s views or forming correct views)

เมื่อเราไปทอดกฐินมา แล้วกลับมาแบ่งบุญให้ผู้อื่น  ตรงกับบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 • ก. ข้อ 2 สีลมัย
 • ข. ข้อ 3 ภาวนามัย
 • ค. ข้อ 6  ปัตติทานมัย
 • ง. ข้อ 9  ธัมมเทสนามัย

ตอบ ค.   ข้อ 6  ปัตติทานมัย

ข้อ  22   การกล่าวอนุโมทนาว่า “สาธุ” ตรงกับบุญกริยาวัตถุ 10 ข้อใด

 • ก. ข้อ 3  ภาวนามัย
 • ข. ข้อ 5  เวยยาวัจจมัย
 • ค. ข้อ 7  ปัตตานุโมทนามัย
 • ง. ข้อ 9  ธัมมเทสนามัย

ตอบ ค.  ข้อ 7  ปัตตานุโมทนามัย

ข้อ  23  การส่งเสริมสหกรณ์ต้องปราศจากอคติ 4 (ฐานะอันไม่พึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม, ความลำเอียง - wrong course of behavior; prejudice) ต่อสหกรณ์  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ อคติ 4 ?

 • ก.  ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ)
 • ข.  โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง)
 • ค.  ภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว)
 • ง.  อุดมคติ (ลำเอียงเพราะอุดม)

ตอบ  ง.   อุดมคติ (ลำเอียงเพราะอุดม)

ข้อ 24 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 มีมติให้ วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปี เป็น " วันสหกรณ์สากล " ถามว่าวันสหกรณ์แห่งชาติไทยคือ ?

 • ก. วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี
 • ข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ค. วันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี
 • ง. วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี

ตอบ  ข.  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ข้อ 25 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสหกรณ์

 • ก. สหกรณ์รสเด็ด
 • ข. สหกรณ์นิคม
 • ค. สหกรณ์บริการ
 • ง. สหกรณ์ร้านค้า

ตอบ ก. สหกรณ์รสเด็ด

ข้อ 26  การประชาสัมพันธ์ คือ ?

 • ก. คือการทำงานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะ
 • ข. ช่วยทำให้องค์กรหรือบุคคล ได้แสดงสู่ผู้ชม ผู้อ่าน โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะและใช้เป็นการรายงานข่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง
 • ค. การประชาสัมพันธ์หมายรวมถึง กิจกรรมโดยทั่วไปเช่น การพูดในงานชุมนุม การทำงานร่วมกับแหล่งข่าว
 • ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 27  ประสิทธิภาพ หมายถึง ?

 • ก. กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณน้อย
 • ข. กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณมาก
 • ค. กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณน้อย
 • ง. กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณมาก

ตอบ ก. กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณน้อย

ข้อ  28  ประสิทธิผล หมายถึง ?

 • ก. การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง
 • ข. การไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 • ค. ไม่ได้กระทำการใด ๆ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์
 • ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ก. การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง

ข้อที่ 29 ค่าเสียโอกาสของการใช้เงิน หรือผลตอบแทนของผู้เป็นเจ้าของเงิน คือ ?

 • ก. ค่าเช่า
 • ข. ค่าจ้าง
 • ค. ดอกเบี้ย
 • ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ดอกเบี้ย

ข้อที่ 30 ผลตอบแทนแก่ผู้ใช้แรงงาน คือ ?

ก.            ค่าเช่า

ข.             ค่าจ้าง

ค.            ดอกเบี้ย

ง.             ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. ค่าจ้าง

ข้อที่ 31 ค่าเสียโอกาสของการใช้ที่ดิน หรือผลตอบแทนของเจ้าของที่ดิน ?

ก.            ค่าเช่า

ข.             ค่าจ้าง

ค.            ดอกเบี้ย

ง.             ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ก. ค่าเช่า

ข้อที่ 32  สหกรณ์เคหะสถาน เป็นสหกรณ์ประเภทใด ได้บ้าง ?

 • ก. สหกรณ์ประเภทบริการ และสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน
 • ข. สหกรณ์ประเภทการเกษตร และสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
 • ค. สหกรณ์ประเภทประมง และสหกรณ์ประเภทร้านค้า
 • ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก. สหกรณ์ประเภทบริการ และสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน

ข้อที่ 33  สหกรณ์ประเภทใดมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน  ?

 • ก. สหกรณ์การเกษตร
 • ข. สหกรณ์บริการ
 • ค. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ง. สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ตอบ ก. สหกรณ์การเกษตร

ข้อที่ 34  สหกรณ์แห่งแรกในโลกตั้งขึ้นที่ประเทศ ใด

 • ก. ฝรั่งเศส
 • ข. เยอรมัน
 • ค. อังกฤษ
 • ง. อาเจนตินา

ตอบ ค. อังกฤษ

ข้อที่ 35 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คือ ?

 • ก. กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 • ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • ค. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 • ง. กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ตอบ ก. กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

 ข้อที่ 36 ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับเอกชนทั่วไป ?

 • ก. เงินปันผล (dividend)
 • ข. เงินเฉลี่ยคืน (patronage refund)
 • ค. เงินกู้ (loan)
 • ง. เงินฝาก (deposit)

ตอบ  ข.   เงินเฉลี่ยคืน (patronage refund)

ข้อที่ 37 application Co-op click ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ จัดทำขึ้นโดย ?

 • ก. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ข. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ค. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ง. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

ตอบ ก.   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ข้อที่ 38  หน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยคือหน่วยงานใด

     ก. สันนิบาตสหกรณ์ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     ข. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมทางหลวง

      ค. กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า

     ง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ตอบ    ง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อที่ 39   ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สหกรณ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554
     ก.  “สหกรณ์” วิธีจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือกัน เพื่อบำรุงความเจริญในทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งกำไรเสมอกัน
     ข.  สหกรณ์ น. ง่านร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไร หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในงานนั้น ๆ     ร่วมกัน , (กฏ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์

 • ค. สหกรณ์ น. องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยุ่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฏ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย
 • ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. สหกรณ์ น. องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยุ่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฏ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมาย

40.  ปัจจุบันสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดไหน

ก. นนทบุรี

ข. นครปฐม

ค. ปทุมธานี

ง. สมุทรปราการ

ตอบ ก. นนทบุรี

พีระพงศ์ วาระเสน ผู้ออกข้อสอบ
บันทึกไว้เมื่อ  21  ธันวาคม  2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

658871

เขียน

21 Dec 2018 @ 06:01
()

แก้ไข

21 Dec 2018 @ 06:01
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก