คำศัพท์QA

1.Education การศึกษา

หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.Education Standards มารตฐานการศึกษา

หมายถึง ข้อกำหนดอันพึงประสงค์

3.Educational Quality การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา

4.Education system ระบบการศึกษา

หมายถึง โครงสร้างของการศึกษาที่มีองค์ประกอบ

5.Quality Assasment การประเมินคุณภาพ

หมายถึง การกำหนดประมานค่าและการประเมินผล

6.Quality factors องค์ประกอบคุณภาพ

หมายถึง ปัจจัยหลักในการดำเนินงาน

7.Mechanism กลไก

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพที่ระดับสำคัญ

8.Vision  วิสัยทัศน์

หมายถึง สิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต

9.Philosophy ปรัชญา

หมายถึง ศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความจริง

10.Course Syllabus ประมวนรายวิชา

หมายถึง การวางแผนกิจกรรมและการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)