Quality Control

Quality Control (  การควบคุมคุณภาพ ) หมายถึง กระบวนการดำเนินการของต้นสังกัด และสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)