เปิดหน้าต่างอุดมศึกษาของโลก

ส่วนใหญ่เป็นบทความในชุด Transformative Leadership Series

         ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้ 

หลังจากที่สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยทยอยกันประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมาเป็นลำดับแล้ว ช่วงปลายปี ค.ศ. 2018 นี้ ก็มีกระแสการวิพากษ์เกิดขึ้นหลายเรื่องในวงการการอุดมศึกษา   ในระดับสากล World University News (WUN) ซึ่งประกาศสำนักตนเองว่าเป็น “หน้าต่างอุดมศึกษาของโลก” (The Global Window on Higher Education) ก็ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนใหญ่เป็นบทความในชุด Transformative Leadership Series แต่ที่น่าสนใจจริงๆในระดับสากล มีประมาณ 10 เรื่อง ดังปรากฏชื่อบทความ ผู้เขียน และ Web Link ของบทความ ดังต่อไปนี้

Article Title

Authors

Date contributed

Web Link

The need for innovation in research methodology

Ben Daniel

9 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181107093621402

The making of university rankings – 

Has anything changed

Tia Loukkola

9 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181108091550772

Universities must lead on Sustainable Development Goals

Lennart Levi &

Bo Rothstein

9 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181106131352348

Social sciences and humanitities vital for change-makers

Roger Chao Jr

16 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181106151855347

International programmes proliferate at universities

Kalinga Seneviratne

16 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181116134327618

Higher education can take a lead in fighting inequity

Graeme Atherton

23 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181121125413173

The new politics in higher education and inequality

Simon Marginson

23 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181121091344153

Navigating the world’s transition to a gig economy

Alejandro Caballero

23 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181114094321409

Internationalisation of the curriculum comes of age

Valerie Clifford & Martin Haigh

23 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181120132725749

Are global rankings relevant to sustainable development?

Juliette Torabian

24 Nov 2018

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2018112405120622

              ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

            มงคล รายะนาคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)