Reflective Practice วพบ สปส จ.อุบลฯ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Reflective Practice:

Reflective Learning,Reflection

วันนี้ได้รับโอกาสจากคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญไปร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

“ทุกคนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนทำหน้าที่เป็นเพียงโค้ชและคอยเอื้อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้”

ดีใจที่ได้ไป

ประทับใจในความเจริญงอกงามทางปัญญาของเด็กๆ นักศึกษา ตั้งข้อสังเกตในตนเองว่า เด็กๆ เหล่านี้ได้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างดีจากกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ

ขอบพระคุณท่าน อ.ดร.อ้อ-นุสรา อ.จรูญศรี อ.ดร.อภิรดี อ.ไวยพร และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นใจค่ะ

24-11-61

บันทึกภาพไว้ที่

https://www.facebook.com/10000...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)