ประวัติย่อแห่งตน

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์

เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ชื่อ-สกุล นายอุทัย เอกสะพัง

2.ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งทางการบริหาร อาจารย์

3.สังกัด หลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา และ หลักสูตร ศศ. ม. ไทยศึกษา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ. กาญจนวนิชย์ ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000

สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1611 โทรสาร 074-443970 E-mail : [email protected] , [email protected] มือถือ 08 9739 9213

4. การศึกษา

4.1 ปริญญาตรี พธ.บ. ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532 .

4.2 ปริญญาโท พธ. ม. (ปรัชญา ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 . ชื่อวิทยานิพนธ์ ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน

4.3 ปริญญาเอก Ph.D. ( Philosophy ) Banaras Hindu University,India. 1994 .ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ANALYTICAL STUDY OF KARMA, HELL AND HEAVEN IN BUDDHISM

5. ผลงานทางวิชาการ รอบ 5 ปีย้อนหลัง ( 2558 – 2554 ) ( เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม )

5.1 งานวิจัย

อุทัย เอกสะพัง , ชญาดา นัคเร . ( 2558 ). ศึกษาวิเคราะห์พระสงฆ์กับการอนุรักษ์

ทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . ( 2555 ) . บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อ

สายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ .

อุทัย เอกสะพัง , ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และพนม วรรณจันทร์. ( 2554 ) . ภูมิปัญญา

จากนายโรงโนราที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น . สงขลา : หน่วยวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงส์ประดิษฐาราม

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .

5.2 บทความวิจัย

อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . 2555 . “ บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย .”วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย .ปีที่ 3 , ฉบับที่ 1 เลขหน้า 55-63 .

Eksaphang , U. and et al . 2013 . THE ROLE OF MALAYSIAN MONKS – TAI DESCENDENT IN THE NORTHERN STATES OF MALAYSAI . Rajasthan ( India ) . Shridhar University Pilani. International Seminar on Non-Violence and Peace Education . ( September 7-8 , 2013 ).

5.3 บทความวิชาการ

อุทัย เอกสะพัง . ( 2557 ) . จริยธรรมสำหรับมนุษย์ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค์ . บทความนำเสนอ ณ

ห้อง 63205 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย .

( 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09. 00 – 12.00 น. ) .

5.4 หนังสือ

อุทัย เอกสะพัง . ( 2556 ) . ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ .

5.5 ตำรา

........

5.6 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

อุทัย เอกสะพัง . ( 2555 ) . พระพุทธศาสนา . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย  เอกสะพัง.  ( 2560 ) . การใช้ชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย  เอกสะพัง. ( 2560 ) . พระอภัยให้ข้อคิด.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย  เอกสะพัง.  ( 2560 ) .ศาสนาพุทธ . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย  เอกสะพัง . ( 2560 ) . ศาสนาในประเทศไทย . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อุทัย  เอกสะพัง . ( 2561 ) . กรรม  นรก  สวรรค์ในพุทธ. สงขลา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

5.7 อื่น ฯ

อุทัย เอกสะพัง . ( 2557 ) . กลอนตลาด . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ .

6. ประสบการณ์ทางวิชาการ

6.1 ประสบการณ์การสอน

6.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี รายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น ,ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต , จริยศาสตร์ ,พุทธปรัชญา , ปรัชญาและจริยธรรมสำหรับนักพัฒนา ,พระพุทธศาสนา , สัมมนาศาสนา , หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม , ศาสนาในประเทศไทย เป็นต้น

6.1.2 ระดับปริญญาโท 20 ปี รายวิชา ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย , พระพุทธศาสนาเถรวาท , ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา , วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา เป็นต้น

6.1.3 ระดับปริญญาเอก 2 ปี รายวิชา โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม , การวิจัยทางวัฒนธรรม เป็นต้น

6.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

6.2.1 ระดับปริญญาโท 20 ปี สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6.2.2 ระดับปริญญาเอก 5 ปี สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

7.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ปรัชญา , ศาสนา , สังคมศาสตร์

7.2 หัวข้อที่สนใจให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ พุทธปรัชญา , พระพุทธศาสนา , วัฒนธรรมความเชื่อทางสังคม

( ลงชื่อ ) ...........................................................................

เจ้าของประวัติ ( นายอุทัย เอกสะพัง )

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ. ศ. 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)