หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์คืออะไร..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    

    การจะตอบปัญหานี้ต้องสืบค้นต้นเค้าเดิมของมนุษย์ที่เกิดมามีชีวิตรอดเมื่อคลอดออกมาลืมตาดูโลกแล้วเริ่มรับรู้ว่าการเกิดคือทุกข์ของชีวิตได้เริ่มต้นแล้ว  การเกิดขึ้นมาของแต่ละคนนั้นล้วนเป็นเรื่องเฉพาะตนของใครของมัน  การเกิดนั้นยังพ่วงเอาเพื่อนมาอีกสามคือ  ความแก่  ความเจ็บและความตาย ติดตามมาเหมือนเงาตามตัวตนอย่างนั้น  ดังนั้นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์คือความทุกข์และวิธีการดับความทุกข์ของมนุษย์

        ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนอริยสัจ 4 ข้อคือ ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  กลายเป็นทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เพื่อชี้แจงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือสอนให้มนุษย์รู้เรื่องทุกข์ ตามหลักธรรมอริยสัจ 4 ข้อนั้นและสอนวิธีดับทุกข์  ที่สังคมยุคนั้นไม่สอนกันเลย  ซึ่งสังคมยุคนั้นสอนให้เดินตามทาง 2 สายคือ สายการพัวพันอยู่ด้วยกามสุข (  กามสุขัลลิกานุโยค ) และการทรมานตนให้ลำบาก ( อัตตกิลมถานุโยค ) แต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มนุษย์เดินตามเส้นทางสายกลาง ( มัชฌิมาปฏิปทา ) คือ มรรคมีองค์ 8 ข้อ ได้แก่  เห็นชอบ,  ดำริชอบ,  พูดชอบ,  กระทำชอบ,  อาชีพชอบ,  พยายามชอบ,  ระลึกชอบ,  ตั้งจิตมั่นชอบ เพื่อเป้าหมายคือการดับความทุกข์ในใจตน

        เมื่อมนุษย์เรียนรู้ว่าการเกิดนั้นคือทุกข์และบริวารทุกข์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจะรู้ได้ด้วยทฤษฏีกฎไตรลักษณ์แล้วสอนวิธีแก้ไขปัญหานี้ด้วยให้มนุษย์ต้องเลือกเดินตามทางสายกลางนี้เท่านั้นจึงสามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ได้อย่างพอใจยินดีที่จะกอดคออยู่กับความแก่ความเจ็บและความตายในที่สุดท้ายของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้

..........................................................

ปล.ทางสุดโต่ง 2 สาย ( บาลี ...มหาวาร.  สํ. 19 / 528/1664 . )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)