128-โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดมุกดาหาร 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนจังหวัดมุกดาหาร ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันเพื่อการเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค–บริโภค และการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพการเกษตร และศิลปาชีพรวมทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าและต้นน้ำลำธาร

ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2558 ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนจังหวัดมุกดาหารประสบปัญหาในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่อำเภอดงหลวงและอำเภอคำชะอี จึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยยุค  4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาแรงงานของประเทศไทยให้ใช้นวัตกรรมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ธุรกิจกาแฟในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพื้นที่อำเภอดงหลวงและอำเภอคำชะอี พบว่า ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารประสบปัญหาในการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร โดยมีพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 14 ชุมชน พบว่ามีจำนวน 6 ชุมชนที่เป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยและได้รับการสนับสนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และตกเกณฑ์ จปฐ. ในปี พ.ศ. 2560 ด้านรายได้ค่าเฉลี่ยของครัวเรือน ซึ่งปัญหาที่พบเกิดจากการขาดการออกแบบรูปแบบการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

       วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร  สำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657626

เขียน

08 Nov 2018 @ 21:03
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก