หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง จากหนังสือ "การจัดการของสหกรณ์การขาย" โดยสงวน ทิมปาวัฒน์ กรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงสหกรณ์ มิถุนายน 2499

หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์  ผู่้จัดการสหกรณ์ และพนักงานของรัฐที่ส่งเสริมสหกรณ์การขาย
จากหนังสือ "การจัดการของสหกรณ์การขาย" โดย สงวน ทิมปาวัฒน์ กรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงสหกรณ์ มิถุนายน 2499
พิมพ์ที่ แผนกการพิมพ์ สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จำกัด  จ.ส.ช.   
97 ถนนราชดำริ ใกล้ราชประสงค์ พระนคร 
นายเชื่อ เสวิกุล ผู้พิมพ์โฆษณา
18 มิถุนายน พ.ศ. 2499

หน้าที่ 3
>>>>>>>ในเบื้องต้น กล่าวอย่างกว้าง ๆ สมาชิกทั้งปวง มีสิทธิและหน้าที่ ดูแลครอบงำหรือควบคุมการจัดการของสหกรณ์. โดยที่สหกรณ์นั้นเป็นของสมาชิกทั้งปวง และดำเนินธุรกิจเพื่อคุณประโยชน์ของบรรดาสมาชิก ดังนั้นตามเหตุผล บรรดาสมาชิกจึงมีสิทธิควบคุมให้คณะกรรมการ และผู้จัดการดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฏหมาย  และให้เป็นไปตามข้อบังคับ, มติของที่ประชุมใหญ่, นโยบายดำเนินงาน, และความมุ่งหมายของสหกรณ์. ฝ่ายคณะกรรมการและผู้จัดการก็ต้องรับฟังและปฏิบัติตามข้อแสดงความปรารถนาของสมาชิก  ไม่ว่าจะเป็นในรูปข้อบังคับ, มิตของที่ประชุมใหญ่, นโยบายดำเนินงานซึ่งบรรดาสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบไว้,  หรือแม้การบอกกล่าวแสดงความประสงค์ของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อที่สหกรณ์ จะรับใช้สมาชิกผู้อุดหนุนให้ได้รับความพอใจมากที่สุด.
                 อนึ่ง  ในสถาบันประชาธิปไตยเช่นสหกรณ์ นั้น บรรดาสมาชิกพึงใช้สิทธิในการ ควบคุมสหกรณ์ ของตนด้วยดี และพึงหวงแหนอำนาจนี้อย่างที่สุด  มิฉะนั้น ไม่ช้าจะถูกชิงอำนาจโดยคนหมูา่น้อย  ซึ่งเข้าบงการกิจการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์เฉพาะตน และทำให้สหกรณ์กบลายเป็นอัปชนาธิปไตย (oligarcy) มิใช่ประชาธิปไตย (democracy) .  จึงมีผลตามมาว่า  บรรดาสมาชิกพึงมีหน้าที่ต้องสนใจในกิจการทั่วไปของสหกรณ์,  ต้องเข้าประชุมใหญ่โดยสม่ำเสมอ  เพื่อซักถาม และแสดงความคิดเห็น  อันเป็ฯทางควบคุมการจัดการของสหกรณ์, ตลอดจนเพื่อร่วมพิจารณาและลงมติในข้อเสนอต่าง ๆ, ทั้งต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ และผู้จัดการในการดำเนินงานให้เป็ฯไปตามความปรารถนาของสมาชิกส่วนรวม.   สมาชิกภาพนั้นย่อมมี่พันธกรณีดังว่านี้  ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างแน่วแน่  หาไม่จะปรากฏว่าการจัดการของสหกรณ์ จำกัดคัว ลงเหลือเพียงเพื่อคนหมู่น้อย และไม่เป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิกทั่วไป  

                  หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ของ บรรดาสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการของสหกรณ์ ก็คือ  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ. ใครจะมีคุณลักษณะเป็นกรรมการที่ดีนั้น  มักไม่ใครรู้กัน  จนกว่าจะได้ทดลองเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งแล่า โดยตัดกันคนที่เป็นกรรมการไม่ดีออก  คงเหลือเอาแต่คนที่ได้พิศูจน์ตนแล้วว่า   เป็นกรรมการที่ดี (trial-and-error process).  ตามข้อบังคับของสหกรณ์  การขายโดยทั่วไปนั้น  ผู้ผลิตแท้จริงคนใดซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์   ก็มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้.  แท้จริงนั้นมิใช่ว่าสมาชิกทั้งหลาย แม้คนที่มีฐานะดีก็ตาม  จะม่คุณลักษณะอันจำเป็นสำหรับกรรมการดำเนินการเสมอไป  หามิได้.  การเลือกรรมการดำเนินการนั้น   ในเบื้องต้นพึงเพ่งเล็งเอาสมาชิก ที่ซึ่อตรง,  มีลักษณะเป็นผู้นำ,  มีความสามารถ,  มีความรอบรู้ทางธุรกิจ และเหนืออื่นใด พึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในสหกรณ์อีกด้วย. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้  มักถูกมองข้ามบ่อย ๆ และมักเลือกเอาคนที่เป็นนักพูดหรือมีหน้ามีตา  ยิ่งกว่าคนที่เอาการเอางาน<<<<<<<

หน้าที่ 5

>>>>>>>>  ตามแบบข้อบังคับสหกรณ์ขายข้าว ที่ปรับปรุงใหม่  ข้อ 35  กำหนดว่า กรรมการดำเนินการคณะหนึ่งมีจำนวนอย่างน้อยหกคน อย่างมากสิบสองคน  (มิใช่กำนดไว้เพียงหกคนตายตัว).  ทั้งนี้เพราะสหกรณ์ขายข้าวสมาคมหนึ่ง ๆ ย่อมมีแดนดำเนินงานกว้างคลุมหลายตำบลและสมาชิกแต่ละหมู่  เช่นในตำบลหนึ่งหรือสองตำบลที่ติดต่อกันควรมีผู้แทนของตนในคณะกรรมการดำเนินการ.  ดังนั้นที่ประชุมใหญ่จึงควรกำหนดจำนวนกรรมการตามที่เหมาะแก่จำนวนตำบล  และเลือกตั้งกรรมการแทนแต่ละตำบลจากบุคคลซึ่งหมู่สมาชิกในตำบลนั้น ๆ เสนอขึ้นมา  ทั้งนี้เพื่อบรรดาสมาชิกในตำบลต่าง ๆ จะได้มีผู้แทนในคณะกรรมการโดยทั่วกัน. <<<<<<<<<<<

หน้าที่ 11

>>>>>>>>  ในสหกรณ์นั้น ผู้จัดการต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่สองประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
                 (1) ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจทางเทคนิค (technical bussiness policy) และ
                 (2) ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพสัมพันธ์ (problem of membership relations) 

                 (1)  ปัญหา เกี่ยวกับธุรกิจทางเทคนิคนั้น ยังจำแนกออกได้อีกเป็นสองส่วนคือ.
(ก) นโยบายดำเนินงานภายนอก (external operating policies ) ได้แก่การรวบรวมผลิตภัณฑ์, การแยกตามคุณภาพ,  การบรรจุภาชนะ, การเก็บรักษา, การแปรรูป, การขนส่ง, การโฆษณา, การสืบราคาตลาด, การกำหนดราคาฐ การขาย และอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง.
(ข) ปัญหาการจัดการภายใน (internal management problems) ได้แก่การบัญชี, การเงิน, การบรรจุเจ้าหน้าที่, ปัญหาเกี่ยวกับคนงาน, การประกันภัย, และการร่วมประชุมในคณะกรรมการดำเนินการเป็นต้น.

                  (2) ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกสัมพันธ์นั้น หมายถึงว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกที่ส่งมอบ ต่อสหกรณ์เป็นจำนวนมากที่สุด  และรักษาลำธารแห่งผลิตภัณฑ์ที่หลั่งไหลจากสมาชิกมาสู่สหกรณ์นี้ไว้ได้ตลอดไป.  สหกรณ์การขายนั้นตั้งขึ้นเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกให้ได้ราคาดี จึงต้องขวนขวายรวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกชาวนาเป็นสำคัญ  มิใช่เพียงแต่พอใจรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่คนกลางรวบรวมจากชาวนามาขายอีกต่อหนึ่ง เหมือนอย่างองค์การขายของพ่อค้า. ดังนั้นการจัดการสหกรณ์จึงยากกว่าการจัดการธุรกิจเอกชน.  การที่บรรดาสมาชิกจะให้ความร่วมมืออุดหนุนโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ของตนต่อสหกรณ์เป็นจำนวนมากนั้น  นอกจากสหกรณ์จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้แล้ว  ยังจำเป็นที่สหกรณ์จะต้องให้ข้อความรู้แก่สมาชิกเป็นนิจ   เพื่อสมาชิกตระหนักถึงข้อความเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและผลของการดำเนินงานอีกด้วย.  ดังนั้น ผู้จัดการจะต้องปรากกฏตัวในการประชุมของบรรดาสมาชิกเสมอ  และพยายามทำความรู้จักกับสมาชิกเป็นส่วนตัว ทั้งชี้แจงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิกทุกโอกาสที่จะทำได้.   สมาชิกนั้นย่อมต้องการที่จะรู้จักผู้จัดการสหกรณ์ของตนเป็นการส่วนตัว,  ที่จะถามข้อข้องใจต่าง ๆ ,  และที่จะได้รับข้อความรู้โดยตรงจากผู้จัดการในเรื่อง ราคา, ภาวะการขายฐ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน, และเรื่องเบ็ดเสร็จอื่น ๆ ,  ผูู้จัดการซึ่งไม่แสดงตน หรือ "ขาย" ตัวเองแก่หมู่สมาชิกนั้น  แม้จะมีประสิทธิภาพทางธุรกิจเพียงใด  ก็จะถูกถ่วงอย่างหนักในการดำเนินงานของสหกรณ์. นอกจากนี้  ผู้จัดการจะต้องสนใจในปัญหาเกี่ยวกับการผลิต  เพื่อสหกรณ์อำนวยข้อความรู้ทางเทคนิคเดี่ยวกับการผลิตแก่ชาวนา  ทั้งช่วยเหลือให้การผลิตของชาวนาได้ผลดียิ่งขึ้น  เช่น จัดซื้อปุ๋ยและพันธ์พืชที่ดีมาจำหน่ายแก่ชาวนา เป็นต้น.

                   ไม่ว่าประเทศนี้หรือในประเทศอื่น  ผู้จัดการจำนวนมากมักมีความถนัดแต่เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจทางเทคนิค  หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสามารถในเชิงการค้าด้านเดียว  และรู้สึกลำบากหรือละเลยการแก้ปัหาเกี่ยกับสมาชิกภาพสัมพันธ์ หรือแนวทางปฏิบัติทางสหกรณ์นั้นเสียทีเดียว.  อนึง   ความยากของปัหาเกี่ยกับสมาชิกภาพสัมพันธ์นั้นยิ่งทวีขึ้นอีกในสหกรณ์ขนาดใหญ่  ซึ่งมีสมาชิกที่จะต้องเอาอกเอาใจเป็นจำนวนมาก. อย่างไรก็ตาม  ทางแก้ในเรื่องนี้มีอยุ่ดังต่อไปนี้ .......  เชิญอ่านต่อเอาในหนังสือที่ scan ไว้ให้แล้วเถิด <<<<<<<<<<<

                   การกำหนดชื่อสหกรณ์ นั้น กำหนดจากกิจกรรมของสมาชิกที่สหกรณ์ให้บริการ 

สหกรณ์การขาย คือ การให้บริการรวมกันขายแก่สมาชิก ....... การรวมกันขาย เพื่อให้เกิด economies of scale จากการรวมกันขายโดยสหกรณ์จัดการกิจกรรมดังกล่าว 

พีระพงศ์  วาระเสน
6 พฤศจิกายน  2561

หนังสือฉบับเต็ม อยู่ใน file ด้านล่างนี้
อ่านแล้วได้ความรู้นำไปปรับใช้แล้วก็ได้โปรดอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เขียนหนังสือ คือ ท่านสงวน ทิมปาวัฒน์ กรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงสหกรณ์ มิถุนายน 2499  ด้วยนะครับ 

20181106113118.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657292

เขียน

06 Nov 2018 @ 12:07
()

แก้ไข

07 Nov 2018 @ 08:06
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก