จับประเด็น "ในหลวง ร.๙ สอนอะไร" จากคลิปตอบคำถามของ อ.ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ต่อนักถามที่เก่งที่สุด ๒ ท่าน

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมเขียนบันทึกนี้ เพื่อให้ตนเองมีความเข้าใจลึกมากขึ้น ซึ่งผม AAR ว่า ได้ผลพอสมควร ... และถ้าท่านผู้อ่านเชื่อในพลังในการ "ถอดบทเรียน" ของผม ท่านจะประหยัดเวลาในการเรียนรู้เองไปอีกไม่มากก็ไม่น้อยครับ

นักถาม ๒ คนจากสอง ๒ ฝั่งการเมือง ที่ผมยอมรับนับถือว่า ตั้งคำถามได้อย่างคมกริบ ตรงประเด็น ถามให้คนพูดตอบให้คนฟังเห็นสาระได้ง่ายและชัด  คนหนึ่งคือ คุณสำราญ รอดเพชร (ในคลิปท่านใส่เสื้อเหลืองฟ้า) และอีกคนคือ หม่อมปลื้ม จากช่อง Voice TV  ...

จับประเด็นจากการฟัง ถามโดย คุณสำรญ รอดเพชร

ผมจับประเด็นสาระจากการตอบคำถามของท่านได้ ดังนี้ครับ

 • โลกนี้มีระบบเศรษฐกิจอยู่สองอย่าง (สองขั้ว) คือ ระบบทุนนิยม (ทรงเรียกว่า เศรษฐกิจตาโต หรือ เศรษฐกิจการค้า.. เอาการตลาดนำ) และระบบสังคมนิยม (ทรงเรียกว่า เศรษฐกิจสมัยหิน หรือ เศรษฐกิจหลังเขา... ยึดชุมชนพึ่งตนเองสุดโต่ง)  ในหลวง ร.๙ ทรงคิดระบบพอเพียงขึ้นใหม่ (เป็นทฤษฎีใหม่) ความพอเพียงยึดหลักการทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางระบบใดระบบหนึ่ง 
  • ระบบทุนนิยม หรือเสรีนิยม เน้น GDP ความเจริญ ร่ำรวย กำไร (Maximize Profit)
  • ระบบสังคมนิยม เน้นกระจาย แบ่งปัน เสมอภาค พึ่งตนเองในชุมชน (Ditribution Income)
  • ระบบพอเพียง เน้นความรู้และคุณธรรม
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เบื้องหลังทั้งหมดของทฤษฎีใหม่ซึ่งมีมากกว่า ๔๐ ทฤษฎีที่ทรงพระราชทานให้คนไทยไว้ (ไม่ใช่เพียง "เกษตรทฤษฎีใหม่" ที่เข้าใจกัน) ซึ่งมีหลายหลายทั้งใน
  • ทฤษฎีระบบบน (Grand Theory) เช่น ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีการพัฒนาคน ฯลฯ
  • ทฤษฎีระดับกลาง (Midle-range Theory)  เช่น ทฤษฎีการพัฒนาประเทศ  ทฤษฎีพัฒนาสังคม ฯลฯ
  • ทฤษฎีระดับพื้น (Ground Theory) เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีการจัดการน้ำ ทฤษฎีการพัฒนาดิน ทฤษฎีควบคุมการชะล้างหน้าดิน ฯลฯ 
 • เราจะ "ยอดยิ่งยวด" ถ้ารักษาในสิ่งที่เราเป็นหนึ่งของโลก เช่น 
  • เราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการผลิตข้าว ผลิตอาหาร
  • เราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ... เราเป็นประเทศแรกที่มี "โฮมสเต" ที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ 
  • เราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและความสวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ที่สุด 
  • ฯลฯ 
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงเตือนคนไทยทั้งประเทศเรื่อง ภัยพิบัติ ๔ ประการ ด้วยทรงพระราชทาน สคส. แผนที่ประเทศไทย มีระเบิดอยู่รอบ ๆ  ๔ ลูก  อ.ยักษ์ตีความว่า หมายถึง 
  • ภัยพิบัติธรรมชาติ
  • ภัยแล้ง
  • โรคระบาด
  • ความขัดแย้งและสงคราม
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งแต่ฉบับที่ ๖ เป็นต้นมา แม้จะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่าง แต่.. จริงๆ แล้วกระบวนการและวิธีการยังคงเป็นแบบระบบทุนนิยม 
 • ขณะนี้มนุษย์กำลัง "หลงโลก" ประเทศไทยก็กำลัง "หลงโลก" เป็นระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ  ดังนั้นโลกจึงกำลังเดินเข้าสู่วิกฤต 
 • การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  • ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน สร้างบ้านต้องทำรากฐานให้แข็งแรงก่อน ทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศพออยู่พอกินเสียก่อน แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ  
  • ต้อง "ถอยหลังเข้าคลอง" เพราะในคลองนั่นเองที่มีน้ำมีปลา มีนาปลูกข้าว มีอยู่มีกิน 
  • ทุกคนทุกอาชีพ ต้องนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ คือ เน้นเรื่องการความรู้และคุณธรรม ... ไม่จำเป็นต้องไปทำการเกษตร

จับประเด็นจากการฟัง ถามโดย หม่อมปลื้ม จากรายการ BigDose

ในหลวง ร.๙ พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยทุกระดับ ทุกอาชีพ โดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหาร

 • อ.ยักษ์ ลาออกจากราชการ ขณะอยู่ในตำแหน่งระดับ ผอ.กอง เพราะถูกท้าทายจากชาวบ้านให้มาทำเอง 
  • ตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (มาบเอื้อง) จ.ชลบุรี
  • ต่อมาตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  เป็นประธานมูลนิธิฯ  
  • มูลนิธิฯ ตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนฯ 
 • ในหลวง ร.๙ สอนว่า บรรพบุรุษของเราปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก... ทำไม??? ต้องไปศึกษา ศึกษาาแล้วนำมาใช้ เช่น
  • ใช้ธรรมชาติ ต้นไม้มีใบ -> ใบร่วง ทับถม เป็นปุ๋ย อาหาร .... ต้องไม่กวาดไปเผาทิ้ง ไม่เผาฟางข้าว ฯลฯ 
  • การเพาะปลูกต้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ ช่วงเวลาเพาะปลูก ช่วงเวลาทำงาน (ตั้งแต่ตีห้า) สัมพันธ์กับการโคจรของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ลม น้ำ ฝน 
  • ฯลฯ 
 • หม่อมปลื้มถามว่า... เราพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง  ได้ไหมครับ .... ท่านตอบว่า ... ได้ครับ แต่ต้องไม่ลืมรากฐานคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ  

สะท้อนความคิดรวบยอดของตนเอง

 • สิ่งที่ในหลวง ร.๙ ทรงประสงค์ และทรงเพียรบำเพ็ญมาตลอดรัชสมัย คือทำให้ประเทศไทย ไม่เป็นประเทศสุดโต่งด้านทุนนิยมหรือสังคมนิยม  เศรษฐกิจพอเพียง คือทฤษฎีในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนพออยู่ พอกิน และเจริญรุ่งเรืองตามลำดับขั้น 
 • อ.ยักษ์ เป็นผู้นำที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์มีหลักฐานและความสำเร็จให้เห็นแล้วว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกระดับนั้น  สามารถใช้ได้จริง ทำให้คนที่ตามตามกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน พออยู่พอกินพอร่มเย็น และเป็นสุขจริงๆ  ... ผมนึกถึงหลวงตามหาบัว ที่ได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งพระและฆาราวาสทั่วประเทศรู้ว่า พระอรหันต์ยังมีอยู่จริงๆ จนเกิดกระแสการปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวาง 
 • ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานทฤษฎีใหม่ไว้ไห้คนไทยมากกว่า ๔๐ ทฤษฎี  ไม่ใช่ที่เข้าใจว่า ทฤษฎีใหม่คือเกษตรทฤษฎีใหม่ เหมือนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ...  การศึกษาภาคทฤษฎีของผมจาก อ.ยักษ์ ยังไม่จบ ผมต้องค้นมาให้รู้ทั้งหมดว่า มีอะไร จะได้เลือกมาปฏิบัติได้อย่างแม่นยำ 

มาร่วมสืบสานพระราชปณิธานอย่างถูกต้องครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (1)

-สวัสดีครับ-ขอน้อมนำมาสู่การปฏิบัติตามศักยภาพและข้อจำกัดที่เรามีนะครับ-ด้วยความสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครับ