​ชีวิตที่พอเพียง 3281a. ผลงานวิจัย KM : การแบ่งปันความรู้ในองค์การมหาชน

โจทย์วิจัยเรื่อง KM ในประเทศไทยควรมีความซับซ้อน ในกรณีที่ศึกษา KM ภายในองค์กร คำถามวิจัยควรไปถึง why ไม่หยุดอยู่แค่ what และ how เช่น KM ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ดำเนินการอย่างไร (how) และอธิบายผลกระทบต่อผลประกอบการ ผลต่อการเป็นองค์กรเรียนรู้ ผลต่อการพัฒนาคน ได้อย่างไร (why)

อ. ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งสำเนารายงานผลการวิจัย การแบ่งปันความรู้:กรณีศึกษาองค์การมหาชนในประเทศไทย ลงพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร(1) (2) มาให้นานแล้ว    งานนี้เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

จึงนำมาเผยแพร่ เพื่อสื่อว่า วงการวิชาการควรทำงานวิจัยด้าน KM ให้มากขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยผลกระทบที่มีพลังของ KM    เก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร    ผมมีความเชื่อว่า เครื่องมือ KM ที่มีคุณภาพสูง จะเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ในการฟันฝ่าความผันผวนไม่แน่นอนในอนาคต   และเป็นแรงส่งสู่การบรรลุประเทศไทย ๔.๐ 

สำหรับรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาใน ๓ องค์การมหาชน    โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบดำเนินการ และบุคลากร รวม ๓๕ ท่าน   วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ “เพื่อศึกษาและอธิบายถึงกระบวนการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การมหาชนในประเทศไทย”

รายงานนี้น่าสนใจมากตรงตารางที่ ๓   และตารางที่ ๔   รวมทั้งข้อความบรรยายที่บอกวิธีจัดทีม และวิธีดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรแต่ละแห่ง     น่าเสียดายที่ไม่ได้เปรียบเทียบว่า องค์การที่ใช้ KM ได้ผลกระทบสูงกว่า คือองค์กรใด   เพราะเหตุใด        

 ผมสนใจโจทย์วิจัย    และขอเสนอว่า โจทย์วิจัยเรื่อง KM ในประเทศไทยควรมีความซับซ้อน    ในกรณีที่ศึกษา KM ภายในองค์กร คำถามวิจัยควรไปถึง why    ไม่หยุดอยู่แค่ what  และ how  เช่น KM ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ดำเนินการอย่างไร (how)    และอธิบายผลกระทบต่อผลประกอบการ ผลต่อการเป็นองค์กรเรียนรู้ ผลต่อการพัฒนาคน  ได้อย่างไร (why)     

วิจารณ์ พานิช

๑ ต.ค. ๖๑

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.128.108.30
เขียนเมื่อ 

I think this is a good example of how we are now looking at how to turn ‘waste in education’ into ‘value’. And it’s high time we should think more on ‘waste’ wherever it occurs. Public service wastes, police wastes, … come to mind ;-)