วันนี้ ผมได้ตรวจสอบ Planet MSU-KM (http://gotoknow.org/msukm) ถือว่าเป็นหน้าบ้าน(ที่เมื่อก่อนอาจดูไร้ความหมาย) ของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทาง Gotoknow ซึ่งคิดว่าน่าจะครอบคลุมประเด็นการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ พอสมควรครับ รายละเอียดดังนี้ครับ :- 

>> Planet MSUKM แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รวบรวมเอา สมาชิกผู้เขียนบล็อก (Blogger) ที่ใช้ KM ขับเคลื่อนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนั้นยังได้รวบรวมเอา Blog ของเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) และผู้รู้-ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการจัดการความรู้ ไว้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ ICT (Gotoknow) เป็นอีกช่องทางการสื่อสารผ่านโลกไซเบอร์ (B2B) >> ดูแลแพลนเน็ตโดย : วิชิต ชาวะหา เลขานุการศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>

-------------------
วิชิต ชาวะหา
MSU-KM @Mahasarakham University