แบ่งปันความรู้ (บางส่วน) เรื่อง สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด

แบ่งปันความรู้ (บางส่วน) เรื่อง สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด 

                                                                                                                                                 26 กันยายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

 • เดิมที่ดินบริเวณที่สหกรณ์ชุมชนกองขยะหนองแขมตั้งอยู่ เป็นที่ดินวางเปล่า กรุงเทพมหานครจึงได้นำขยะมากองทิ้งพักก่อนที่จะนำไปทิ้งที่อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม เพราะมีขยะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน กองขยะดินแดง และคนในพื้นที่ดั้งเดิม มาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบลานขยะ เพราะสะดวกต่อการหาสิ่งของที่พอจะไปขายเลี้ยงชีพ
 • จากกองขยะประชาชนเข้ามาทำกิจหารายได้จากกองขยะ มาอาศัยทำกินในที่ดินเป็นของมูลนิธิเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ดินของเอกชนบนเนื้อที่ 16 ไร่ เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่พักของข้าราชการในกระทรวง แต่ไม่มีใครไปอยู่ เพราะอยู่ใกล้กองขยะ ชาวบ้านที่เข้าไปขุดคุ้ยขยะจึงเข้าไปอยู่อาศัยสร้างเพิงพัก และกลายเป็นชุมชนแออัด มีน้ำท่วมขัง  สำนักงานเขตหนองแขมได้เข้าไปสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2533

 • ชุมชนกองขยะหนองแขมเป็นชุมชนที่มีกระบวนการรียูส  และรีไซเคิลขยะและวัสดุต่างๆ โดยการเก็บ คัดแยก ตัด โม่ ซักล้าง ซึ่งแต่ละเดือนจะมีปริมาณ 1,000 ตัน เช่น พีวีซี เสื่อน้ำมัน ขวดแก้ว สายยาง พลาสติกต่างๆ มีการส่งขายทั่วทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก (โดยเฉพาะที่มาบตาพุด) และภาคเหนือ กิจการนี้สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชุมชน สร้างรายได้ให้ชาวบ้านประมาณวันละ 500 บาทต่อคน

 • ในปี 2538 ชุมชนมีปัญหายาเสพติดรุนแรง มีคนขายและติดยาเสพติดครึ่งชุมชน มีผู้ที่ถูกจับกุมถึง 40 คน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขจัดปัญหา ทำให้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงไปมาก จนเป็นชุมชนตัวอย่างของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง

 • พบว่าเหตุที่คนติดยาเสพติดง่ายเพราะในชุมชน ไม่มีความมั่นคง มีการย้ายเข้าย้ายออกอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีข้อมูลผู้อยู่อาศัยที่ชัดเจน ผู้นำชุมชนไม่รู้จักลูกบ้าน จึงทำให้คนทำผิดได้ง่าย จึงมีการใช้วิธีการเอกซเรย์ชุมชน โดยการสำรวจข้อมูลชุมชน เก็บหลักฐานสมาชิกชุมชน กรรมการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นประจำ ทำให้รู้จักกันมากขึ้น

 • ขณะที่ผู้ที่พ้นโทษมาแล้วก็จะมีการจัดกลุ่มผู้พ้นโทษ ให้ติดต่อกับกรรมการชุมชนตลอดเวลา มีกิจกรรมบ้านหลังที่สอง ซึ่งพาเยาวชนไปเข้าค่าย กิจกรรมพาลูกแม่ไปเยี่ยมผู้ต้องหาคดียาเสพติด มีลานกีฬา ลานดนตรี โครงการตำรวจจิ๋ว กิจกรรมเดินป่า ทัศนศึกษา รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี โรงเรียนวีรสุนทรบริหารธุรกิจ สถานีตำรวจหนองแขม คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงไป

 • การที่ชุมชนกองขยะหนองแขมเป็นชุมชนที่บุกรุกที่ดินของมูลนิธิเกษตราธิการ และที่ดินของเอกชนจึงทำให้มีปัญหาการไล่รื้อ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ด้านหน้าชุมชน ในปี 2546 แกนนำชุมชนจึงได้ร่วมกันออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยขึ้น เพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จนปัจจุบันได้มีการเสนอขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินของเอกชน และขอเช่าที่ดินจากมูลนิธิเกษตราธิการ โดยมีมูลนิธิคุณพุ่ม เจนเซ่น ให้การสนับสนุน ช่วยชุมชนเจรจาการเช่าที่ดินให้กับชาวบ้าน จนสามารถเช่าระยะยาว 30 ปี

 • ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิได้เสด็จทรงงานที่ชุมชนกองขยะหนองแขม ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และแผนการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ทูลกระหม่อมหญิงฯ จึงได้ประทานความช่วยเหลือแก่ชุมชน หลายด้าน เช่น ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน โครงการพัฒนาอาชีพรีไซเคิล และโครงการบ้านร่มเย็นคุณพุ่ม ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยการสร้างศูนย์กิจกรรมของเยาวชนใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ทำให้ชุมชนมีความกระตือรือร้น มั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ในชุมชนมีสมาชิก 176 หลังคาเรือน เข้าร่วมโครงการ 166 หลังคาเรือน ตั้งคณะกรรมการโครงการ 13 คน แบ่งงานออกเป็นทีม ประกอบด้วย ทีมสังคม ทีมบริหารจัดการชุมชน รับผิดชอบบัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ทีมสาธารณูปโภค และทีมข้อมูล โดยแบ่งสมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มย่อย 17 กลุ่ม ดูแลกันภายในกลุ่มตนเอง เริ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เดือนละ 500 บาท

 • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ ทะเบียนสหกรณ์เลขที่ 1010000625485 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 51/3 หมู่ที่ 10 ซอยเพชรเกษม 104 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี

 • มีการศึกษาดูงานที่ ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่ ทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในโครงการมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การจัดสิทธิ์การอยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ คือ ที่ดินของมูลนิธิเกษตราธิการ จำนวน 4 ไร่เศษ ที่ดินซื้อจากเอกชน ซึ่งได้ขอสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 2.5 ไร่ และที่ดินสาธารณะเดิมอีก 2 ไร่

 • การออกแบบผังชุมชนและแปลนบ้านนั้น ชาวบ้านได้ร่วมกันออกแบบบเอง โดยมีสถาปนิกจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้ความช่วยเหลือโดยแปลนบ้านแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบทาวน์เฮาส์ คสล.2 ชั้น ขนาด 4x9 เมตร 135 หลัง ราคา 170,000 บาท ราคาผ่อนเดือนละ 1,210 บาท และแบบบ้านทาวน์เฮาส์ คสล.ชั้นเดียว 4x9 เมตร 20 หลังๆ ละ 85,000 ราคาผ่อนเดือนละ 712 บาท และสร้างเผื่อสมาชิกในชุมชนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอีก 10 กว่าหลัง

 
อ้างอิง : http://app1.cpd.go.th/profile/...                         
                        http://www.codi.or.th/2015-08-03-14-52-58/8433-2013-06-16-14-25-39


วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์เคหะสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด

จุดอ่อน

 • สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ที่แท้จริง ยังไม่พอเพียง
 • สมาชิกสหกรณ์ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีเวลาในเรื่องอื่น ๆ มากนัก

 

จุดแข็ง

 • สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์เคหสถาน ที่มีกิจกรรม เพื่อการรียูส และรีไซเคิล ที่จะเป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดการขยะของชุมชนสำหรับสหกรณ์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เรื่องการแยกขยะเป็นอย่างดี สามารถแยกขยะพลาสติก ได้ 7 เชื้อ 21 ชนิด ลึกซึ้งกว่าบริษัทเอกชนที่รับซื้อขยะ
 • สมาชิกสหกรณ์มีความปรองดองสามัคคี
 • สมาชิกสหกรณ์ มีประสบการณ์ การแยกขยะในชีวิตประจำวัน สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนอื่นได้
 • สมาชิกสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้
 • สมาชิกมีความขยันขันแข็งอดทนและต่อสู้
 • สมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีหนี้ค้างกับ พอช.
 • สหกรณ์มีทีมงานบัญชี
 • สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน

 

โอกาส

 • มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือจำนวนมาก
 • มหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าช่วยเหลือจัดสร้างเครื่องซักผ้า พลังไฮบริด (พลังแสงอาทิตย์ + พลังไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง)
 • สหกรณ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างของการจัดการขยะเพื่อ reuse และ recycle โดยใช้วิธีการสหกรณ์
 • กิจกรรมของสหกรณ์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 • ประเทศไทยในปัจจุบันมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ช่องทางการตลาดขยะ รียูส  ที่สนามหลวง 2

 

 

เภทภัย

 • ความเข้ากันได้ของระบบบัญชีสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสหกรณ์แห่งนี้มีน้อยรองรับกิจการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • หน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ ประสานงานกันไม่ดีเท่าที่ควร
 • ปัญหาสุขภาพอนามัยของสมาชิกชุมชน
 • ปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

 

ปัญหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของสหกรณ์มาเป็นเวลา 6 ปี 


พีระพงศ์ วาระเสน   ...........  รายงาน
อรุณประดิษฐ 114.... เตรียมอุดม 41.... เกษตรศาสตร์ 40......  นิด้า จบโดย อิทธิบาท 4
27 กันยายน  2561การบูรณาการร่วมงานกันั ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ณ สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด 

หลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 1 : เปิดรับสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ
ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก
โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื่อชาติ การเมือง หรือศาสนา

ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์ ชุมชนกองขยะหนองแขม โดย สหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขม จำกัด

เพื่อ ตอบสนองความต้องการอันจำเป็น (need) และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ด้วยสหกรณ์ที่สมาชิกทุกคน เป็นเจ้าของร่วมกัน

ตามปรัชญาของการสหกรณ์ ช่วยตน ช่วยกัน (self help mutual help)

 

เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยใจดี มหาวิทยาลัยธนบุรี
บูรณาการความช่วยเหลือแบบร่วมมือ ร่วมใจกัน บริจาคโรงเรือน จาก คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ
ประกอบกันเพื่อความสุข ของประชาชนคนในชุมชน โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

แผงโซลาร์เซลล์ที่สำหรับใช้กับ เครื่องซักผ้า ถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์
แบบ โพลี่ (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ซึ่งเพียงพอสำหรับเครื่องซักผ้า
แต่ยังไม่พอหากจะใช้เครื่องอบผ้าด้วย

ภายในสหกรณ์ส่วนของการให้บริการรวมกันขายขยะที่คัดมาจากกองขยะของสมาชิก
เพื่อเกิดการประหยัดเนื่องจากระดับขนาด  (economies of scale) จากการรวมกันขายด้วยน้ำใจไมตรี  
หัวใจสหกรณ์จะคิดถึงสมาชิกเป็นสำคัญ เพราะสหกรณ์ ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการสมาชิก (member service)

ขวดพลาสติกใสราคารับซื้อจะสูงขึ้นเมื่อตัดฉลากออก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะ มีกองทุน.วิจัย.. ต่อ.. ในหัวข้อ.”.. ชีวิต. อยู่ได้.. ดี กว่า.. เมื่อปราศจาก.. ขยะมวลพิษ.. ทีมีผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและมวลชน..”…

หมายเลขบันทึก

653878

เขียน

27 Sep 2018 @ 08:08
()

แก้ไข

13 Dec 2018 @ 15:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก