บทคัดย่อ

A S
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อ

โครงงาน       การเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนสกัดหยาบจากผลและเมล็ดของพิกุล                    
                    เพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli 

จัดทำโดย      นางสาวทอฝัน ตินอาสา                   
                     นางสาวอริสรา ราชป้องขันธ์                   
                     นางสาวอารยา สัมพันธะ

ครูที่ปรึกษา   คุณครูอนงค์นารถ กิจสามารถ                    
                    คุณครูนิสา ภูอืด                     

                โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนสกัดหยาบจากผลและเมล็ดของพิกุล เพื่อยับยั้งเชื้อ Escherichia coli มีวัตถุประสงค์ในการสกัดส่วนสกัดหยาบจากผลและเมล็ดของพิกุล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli  ของส่วนสกัดหยาบจากผลและเมล็ดของพิกุล ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง ที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน          
                 คณะผู้วิจัยได้นำเนื้อผลและเมล็ดของพิกุล ที่หาได้ง่ายในบริเวณโรงเรียนและไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์มาสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลเข้มข้น 70 %  จนได้ส่วนสกัดหยาบจากผลและเมล็ดของพิกุล นำไปเจือจางด้วย Acetone ให้ได้ความเข้มข้นที่ 100 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นนำไปหยดลงบนจานเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อแบคทีเรีย E.coli ที่ถูกเจือจางด้วยสารละลาย NaCl 0.85 %  ด้วยวิธี disc diffusion techniques พบว่าส่วนสกัดผลพิกุลที่สกัดด้วยเอทานอล และทำการเจือจางด้วย Acetoneที่ความเข้มข้นของสาร 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.coli น้อยที่สุดและที่ความเข้มข้นของสาร 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.coli มากที่สุด และส่วนสกัดเมล็ดพิกุล ที่ความเข้มข้นของส่วนสกัด 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.coli น้อยที่สุด และที่ความเข้มข้นของสาร 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.coli มากที่สุด และพบว่าส่วนกัดหยาบจากผลของพิกุลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ดีกว่าส่วนกัดหยาบจากเมล็ดของพิกุล            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ABSTRACT บทคัดย่อความเห็น (0)