การสอนวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

aj-kn05
จะออกแบบการสอนอย่างไรให้นักศึกษา คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการด้วยความเอื้ออาทร รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม

เมื่อต้องรับผิดชอบรายวิชา พย. 1213 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาภาคทฤษฎี ก่อนลงมือออกแบบการสอน ได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สมรรถนะชั้นปี เอกลักษณ์บัณฑิต ลักษณะวิชา และกำหนดหัวข้อการสอนหรือสาระการเรียนรู้ จัดแบ่งชั่วโมงสอน  กำหนดน้ำหนัก test brueprint ประเด็นที่คิดอยู่นานคือจะออกแบบการสอนอย่างไรให้นักศึกษา คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการด้วยความเอื้ออาทร รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม
ในลักษณะวิชามีประเด็นที่นักศึกษาต้องสามารถเลือกใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี่ท้องถิ่นในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ระบบขับถ่าย ระบบผิวหนัง กระดูก เอ็นและกล้ามเนื้อ แต่โอกาสในการนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในตึกผู้ป่วยมีข้อจำกัด ร่วมกับมีประเด็นในการประกันคุณภาพการศึกษา PI ที่ ......ให้มีกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  ดังนั้นทีมผู้สอนจึงปรึกษาหารือกันออกแบบการสอนให้มีกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง PI … และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการนี้ซึ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคม สามารถพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการกตัญญู การทำกิจกรรมความดีตามรอยพระยุคลบาท   ทำงานเป็นทีม  การทำงานอย่างเป็นระบบ  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากรายวิชาที่เรียนมาแล้ว จากตำรา หนังสือ และ websiteต่าง ๆ
 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นการบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษากำหนดน้ำหนักการวัดผลการเรียนรู้เป็น 75 %และ นอกห้องเรียนใช้กิจกรรมการบริการวิชาการเป็นเครื่องมือ แบ่งนักศึกษาเป็น 5 กลุ่ม รับผิดชอบรายบท    กำหนดน้ำหนักการวัดผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเป็น 25%และมีการpost test ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จ     ในการสืบค้นข้อมูลให้ปฏิบัติในชั่วโมง self study ซึ่งนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาที่ 2   4 รายวิชา กำหนดการจัดนิทรรศการในสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนการสอน
 ผู้สอนให้อิสระในเรื่องต่าง ๆดังนี้ การตั้งชื่อโครงการ   การเลือกโรคตามระบบทั้งโรคที่พบในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ   การจัดสันทนาการประจำกลุ่ม   การแพทย์ทางเลือก  นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพฯ  และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพืชสมุนไพรและภูมิปํญญาท้องถิ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาและชมรม ซึ่งวิชาการสร้างเสริมฯให้น้ำหนักการวัดผลการเรียนรู้ในส่วนของการสร้างเสริมและป้องกันโรคตามระบบต่าง ๆ   10%     เมื่อมอบหมายงาน ผู้สอนติดตามให้นักศึกษาส่งงาน  เป็นระยะ ๆ   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน ผู้สอนประสานงานการเบิกงบประมาณบางส่วนจากวิทยาลัย  ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลา แนะนำตำราหนังสือ web site ต่าง ๆ  ให้คำชมเชยเมื่อผลงานมีความก้าวหน้า      ให้แบ่งงานกันและดูแลเอื้ออาทรกันในแต่ละกลุ่ม ได้สอบถามความพร้อมของนักศึกษาว่าต้องการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยหรือภายนอก  นักศึกษาเสนอให้จัดภายนอกโดยให้เหตุผลว่าจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป
 การออกแบบการสอนลักษณะนี้ดำเนินการมา เป็นปีที่ 3     ปีแรกนักศึกษาจัดกิจกรรมในวิทยาลัยบริการกันเอง ผู้ชมนิทรรศการเป็นนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ       ปีที่ 2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับประชาชนร่วมกับจังหวัดที่สนามกีฬาจังหวัด และปีนี้จัดกิจกรรมในวิทยาลัยโดยร่วมมือกันระหว่างฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม  และฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีตลาดนัดชมรม และรายวิชาอื่น ๆร่วมจัดนิทรรศการภายใต้โครงการใหญ่ชื่อโครงการ มหกรรมวิชาการสุขภาพ  ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานภายนอกร่วมจัดนิทรรศการและเข้าชมนิทรรศการด้วย
 การจัดการเรียนการสอน 2 ปีที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ทั้งสองรุ่นในการจัดกิจกรรมสันทนาการส่วนในเรื่องของสาระเชิงวิชาการยังคงต้องการการดูแลและให้คำปรึกษจากผู้สอน และ ในปีนี้ได้เห็นความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ประเด็นสำคัญที่จะต้องหาคำตอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือไม่อย่างไร จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักศึกษาสุขให้เป็น


25 พย. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปํญหาสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#การพยาบาลเด็ก#การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง#การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 65115, เขียน: 04 Dec 2006 @ 12:56 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 00:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เข้ามาเยี่ยมและเชียร์ให้อาจารย์คนึงนิตย์เขียนบันทึกบ่อยๆ นะคะ

ถ้าจะให้บันทึกอ่านง่าย อาจารย์แยกเป็นหลายๆ ย่อหน้าก็ดีค่ะ

ปิ่นนเรศ
IP: xxx.188.40.124
เขียนเมื่อ 
ผมคิดว่า การเข้าใจนักศึกษา และความตั้งใจและความจริงใจของครูผู้สอนจะเป็นสิ่งแรกที่สำคัญ และนักศึกษาก็รับรู้ได้ด้วย พอเป็นอย่างนี้แล้วเฃครูก็สามารถสะท้อนคิดนักศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง

สวัสดีครับ

  • ครั้งนี้มาเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการเขียนนะครับ
  • แล้วครั้งต่อไปจะมาช่วยเสนอความคิดเห็นนะครับ

พี่นิตย์ ครับ นำผลจากที่พี่ได้สอนกับนักศึกษามาเล่าให้ได้อ่านบ้างสิครับว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง นักศึกษาเขาไป SDL แล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง