คุ้มครองผู้ทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย กรณีถูกฟ้องคดี


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (มหาวิทยาลัย ก)    มีกรณี “การขอความเป็นธรรมในการขอตำแหน่งวิชาการ”   ที่ผู้ขอความเป็นธรรมไปร้องต่อ สกอ.   ว่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการมิได้พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก                และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติยืนยันต่อ สกอ. ว่า การพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (...) พ.ศ. ...  และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ แล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ     ซึ่งหากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาไม่เหมาะสม หรือมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการชุดอื่นก็อาจจะพิจารณาแตกต่างจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้   แต่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย มีความเป็นไปในทางเดียวกันกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ดังนั้นการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการของ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยชอบแล้ว  

ในที่ประชุม มีการให้ข้อมูลว่าผู้ขอความเป็นธรรมได้ฟ้องผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการทั้ง ๔ คน เป็นคดีอาญาต่อศาล (ศาลยกฟ้องแล้ว)    ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับเพื่อคุ้มครอง/ช่วยเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ และกรรมการอื่นๆ ที่ทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่ง

จะเห็นว่า ในยุคปัจจุบัน การทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างสุจริตมีความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งตัวบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณา    และนำเรื่องไปฟ้องศาล ซึ่งในกรณีนี้เขาฟ้องเป็นคดีอาญา    ในบางกรณีอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง   

กว่าสิบปีมาแล้ว เมื่อผมได้รับเชิญไปเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์    ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ทางธนาคารส่งหลักฐานมาบอกว่า ได้ดำเนินการประกันความเสียหายในกรณีผมถูกฟ้องร้องทางแพ่งในฐานะกรรมการธนาคาร    วงเงินประกันสูงมาก เข้าใจว่าเป็นหมื่นล้าน แต่ผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้

จึงขอเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยทั้งหลาย ว่าน่าจะพิจารณาออกข้อบังคับให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในหน้าที่ต่างๆ ที่อาจถูกฟ้องร้องได้      

วิจารณ์ พานิช

๒๖ พฤษภาคม ๖๑ 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)