งานมหกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานมหกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

มหกรรม


การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)หรือศึกษาธิการส่วนหน้าและได้จัดมีศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ภายใต้การกำกับติดตามของ ศปบ.จชต. ขึ้น  ทำหน้าที่ ประสานงานและบูรณาการการจัดการศึกษาและส่งเสริม พัฒนา ด้านภาษาไทยทั้งแก่บุคลากรและผู้เรียนภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในพื้นที่ให้เป็นเอกภาพ และติดตามประเมินผลบูรณาการการทำงานอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างการรับรู้สู่ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยดีขึ้น นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆมีคุณภาพส่งผลให้มีความสันติสุขที่ยั่งยืน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลไทย ได้ให้นโยบายและกับติดตามการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จึงถือเป็นเรื่องที่เน้นเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็น              การส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิชาอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองไทยที่มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแบบราชการที่มีการสืบทอดมายาวนาน การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาเป็นต้นไป ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในการดูแลของสังกัดใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ในการดำเนินงานได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระยะ 4 ปี (2561-2564) เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงาน มีการกำหนดให้มีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ มีการพัฒนาครูผู้สอนแกนนำ เพื่อไปนำขยายผลในพื้นที่ การดำเนินการประกวดเรียงความในระดับต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เป็นประจำทุกเดือน การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3 การเร่งรัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NTและ O-NET  ซึ่งผลการประเมินมีค่าพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องพัฒนาครูและนักเรียนในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 4 ปี ต่อไป  สำหรับการประเมินการสอบระดับชาติ O-NET  มีระดับคะแนนชั้น ป.6  ปี 2560 มีค่าคะแนนการสอบ เฉลี่ย เป็นที่น่าพอใจ และได้มีการตั้งคณะนิเทศอาสา จำนวน 190 คนจาก190 โรงเรียนร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2561 สร้างเครือข่าย 1โรงมีเครือข่าย10 โรงขยายเต็มพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งโรงเรียนของรัฐ เอกชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จึงนับได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรม โครงการ ที่แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนและในปีการศึกษา 2561 จะได้นำนวัตกรรมและผลงานดีเด่นของโรงเรียนในพื้นที่ที่มีผลการประเมินการสอบ O-NETสูงกว่าระดับชาติ มานำเสนอ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง หัวหน้าศูนย์ภาษาไทย จชต.ร่วมกับคณะทำงานได้วางแผนจัดกิจกรรม  “งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้”ในวันที่8 – 9 พฤษภาคม 2561ณ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งภายในงาน จะได้ชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน ทั้งภาครัฐ เอกชน รร.สอนศาสนาอิสลามและสถาบันการศึกษาในพื้นที่  ชมการสาธิต การอภิปรายและการแสดงความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมที่หลากหลายและมีการคัดเลือกBest of the best practices 

โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

 และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในปี 2561” โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นางสาวดวงใจบุญยภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ. เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และฟังการบรรยายพิเศษ การนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning ลงสู่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่ยังยืนต่อไป

ภาพงานนวัตกรรมการจัดการเรียนภาษาไทย

ภาษาไทย จชต


หมายเลขบันทึก: 646640เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2018 18:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 เมษายน 2018 18:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี