จากการสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค:กระบวนการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายซึ่งจัดโดย สำนักจัดการความรู้กรมควบคุมโรค   ที่ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ ก่อนที่จะมาประชุมความคาดหวังว่าเราต้องรู้เรื่องKM เพิ่มขึ้นหรือต้องรู้ให้ละเอียดขึ้น  เมื่อได้ทั้งฟังบรรยายหลากหลายหัวข้อแต่ก็เกี่ยวข้องกับKM ทั้งของภาครัฐ NGO ก็พอจะเข้าใจKM ยิ่งขึ้นและเมื่อมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติก็ทำให้มองเห็นชัดขึ้น ทั้งการใช้ตารางอิสรภาพ ธารปัญญา เป็นต้น ซึ่งคุณหมอพิเชฐ บัญญัติก็คอยบอกเสมอว่าการที่จะทำKM นั้นไม่มีรูปแบบแน่นอนและไม่มีใครผิด แต่ละแห่งอาจจะเริ่มจากนโยบาย เริ่มจากปัญหาที่พบ เริ่มจากการทำงานก็เป็นได้   และการทำKM ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงาน เพราะKM อยู่ในเนื้องานอยู่แล้วซึ่งจะทำให้งานมีการพัฒนายิ่งขึ้น หลังจากนี้ดิฉันก็ตั้งใจที่จะ ลปรร. กับเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง