พัฒนศึกษาคือสาขาอะไร

*****
เป็นสาขาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาพัฒนศึกษา (Development Education) เป็นสาขาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมากว่า 14 ปีแล้ว หลักสูตรนี้ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นความพยายามจัดทำหลักสูตรของคณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ อย่างต่อเนือง เมือ 28 ตุลาคม 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบ และได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขานี้เป็นครั้งแรกเมื่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2535 หลักสูตรนี้ เป็นความพยายามของนักวิชาการที่จะสร้างสรรค์ นักการศึกษาแนวใหม่ ที่เรียกว่า "นักพัฒนศึกษา" เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม นักพัฒนศึกษา จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้างไกลและลุ่มลึกทั้งในมิติของความเป็นนักคิด นักวิจัยและนักวิชาการ  มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้หลัก 3 ส่วน
           องค์ความรู้ส่วนแรก คือ      องค์ความรู้ด้านพัฒนศึกษา ซึ่งเป็นความรู้เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามหลักของศาสตร์ต่าง ๆ
          องค์ความรู้ส่วนที่สอง คือ องค์ความรู้ด้านครุศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและ
          องค์ความรู้ส่วนที่สาม คือ องค์ความรู้ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้เน้นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่ผู้เรียนจะต้องเลือกศึกษาอย่างน้อยสาขาหนึ่ง
          องค์ความรู้ทั้งสามส่วนมีจุดเน้นเฉพาะทั้งในด้านเป้าหมายและวิธีการ ปัจจุบันการพัฒนาจึงมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและศักยภาพ  นับตั้งแต่ระดับภูมิปัญญาไทยจนถึงระดับสากลหรือนานาชาติ การนำองค์ความรู้ทั้งสามส่วนมาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน จึงเป็นการสร้างสรรค์ศักยภาพและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
        หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติหลักอยู่ 3 ประการ คือ
1.  เป็นนักคิดที่มีความรอบรู้เชิงสหวิยาการในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
2.  เป็นนักวิจัยที่มุ่งบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศาสตร์ให้ก้าวหน้า ในลักษณะสหวิทยาการ
3.  เป็นนักวิชาการที่มุ่งพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
  เป็นสาขาที่น่าสนใจมากสาขาหนึ่งในปัจจุบันที่มุ่งเพื่อใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ สังคม อย่างยั่งยื่นและสมดุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทร์ พลอยแหวน

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 64407, เขียน: 30 Nov 2006 @ 15:13 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)