ครั้งที่ 73 : ( 5 พฤศจิกายน 2560)

วันนี้เรามาจัดกิจกรรมให้น้องๆที่ชุมชนสวนตะไคร้ เวลา 10.00น. 

                   พาน้องๆเยาวชนในชุมชนสวนตะไคร้เดินเก็บขยะรอบชุมชนของตนเอง เพื่อทำความสะอาดให้ชุมชนน่าอยู่

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานน้องๆทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก เพื่อฝึกให้น้องๆนั้นได้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นเยาวชนที่ดีของชุมชน 

เราควรฝึกให้เขาได้มีคุณสมบัติของเยาวชนที่ดีดังนี้ คือ 

1. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และ

ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทำให้สังคมพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมั่งคง

2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย 

รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมินสิทธิผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

3. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เช่นไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้

อื่น ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข

 4. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะทำให้ สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคม

เกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วม กัน จะทำให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด

   5. ความละอายและเกรงกลัวในการทำชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและละอายในการทำชั่ว สังคมก็จะอยู่กัน

อย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นสำคัญ  ประเทศชาติก็จะ สามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 

หลังจากที่เดินเก็บขยะกัันจนดูสะอาดตา และเหน็ดเหนื่อยกันแล้ว ก็ให้น้องๆล้างมือ และมารับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน เพื่อพูด

คุยกันไปด้วยจากนั้นพวกเราก็ได้กล่าวอะไรกับน้องๆและชุมชนเล็กน้อย จากนั้นเวลา 13.30 น. เราก็เริ่มเก็บของและกลับจากชุมชนกัน

                   ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                    ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                   ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                     ภาพกิจกรรมในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 


<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)