ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  

                             ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้ศึกษา                 นายสะหวาน  ป้องเขต

ปีที่ศึกษา              ปีการศึกษา   2559

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  19  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  จำนวน  25  แบบฝึก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก          จำนวน  40  ข้อ  โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  .23 - .77  ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20  - .60    และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  เท่ากับ  0.91  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง  0.41  -.77  จำนวน 15 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เท่ากับ  .91  และหนังสือส่งเสริมการอ่าน  จำนวน  2  เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t – test  (Dependent  Samples)  

              ผลการศึกษาพบว่า

              1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.03/82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

              2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้    แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

              3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.5945  หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ  59.45

 

              4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ภาษาไทยเรื่อง  การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  โดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.65 

              สรุปได้ว่า  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน  สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  พัฒนาการอ่านและเขียนคำควบกล้ำเพิ่มขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่บทคัดย่อ



ความเห็น (0)