โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"ผู้เล่าเรื่อง

<p align="left">
เรื่องเล่ากลุ่มที่ 2  เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : คุณวิมลมาศ  พจมานทอง
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p align="left">
เรื่อง : ประทับใจพนักงานขับรถ

เรื่องเล่าพอสังเขป (ประเด็นที่เล่า)
</p><p align="left">     ประทับใจคนขับรถ (คุณพลวัฒ พูลทรัพย์) จะช่วยเหลืองานทุกอย่าง ช่วยขับรถไปรับของจากกองบริการ และบริการส่งมอบของถึงที่       </p><p align="left">ปัจจัยสู่ความสำเร็จ</p><p>- ความมีน้ำใจ 

คุณลิขิต
</p><p>- คุณโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ
- คุณวิมลมาศ    พจมานทอง

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 2

- คุณพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ์


ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          24 พ.ย. 49</p>