ครั้งที่ 45

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

           วันนี้เราได้ร่างโครงสร้างโครงการที่เราจะทำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจะได้รู้วาโครงการที่เราจะทำนั้นมันตรงประเด็นหรือไม่และมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)